Language of document :

Преюдициално запитване от Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (Германия), постъпило на 29 ноември 2016 г. — Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin

(Дело C-619/16)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Sebastian W. Kreuziger

Ответник: Land Berlin

Преюдициални въпроси

Следва ли член 7, параграф 2 от Директива 2003/88/EО1 да бъде тълкуван в смисъл, че той не допуска национално законодателство или практика, които изключват правото да се иска парично обезщетение при прекратяването на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят не е подал молба за ползване на платен годишен отпуск, независимо че му е била предоставена такава възможност?

2. Следва ли член 7, параграф 2 от Директива 2003/88/EО да бъде тълкуван в смисъл, че той не допуска национално законодателство или практика, съгласно които за да бъде претендирано парично обезщетение при прекратяването на трудовото правоотношение, се изисква работникът или служителят, по независещи от неговата воля причини, да не е бил в състояние да поиска ползването на полагаемия му се годишен отпуск преди прекратяването на трудовото му правоотношение?

____________

1     Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3).