Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverfassungsgericht (Tyskland) den 10. februar 2014 – Peter Gauweiler m.fl.

(Sag C-62/14)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesverfassungsgericht

Parter i hovedsagen

Forfatningssagen (Verfassungsbeschwerdeverfahren)

Sagsøgere: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber m.fl., Johann Heinrich von Stein m.fl.

Øvrige parter i sagen: Deutscher Bundestag og Bundesregierung

Sagen mellem konstitutionelle organer (Organstreitverfahren)

Sagsøger: Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Sagsøgt: Deutscher Bundestag

Øvrig part i sagen: Bundesregierung

Præjudicielle spørgsmål

a)    Er den af Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank den 6. september 2012 trufne afgørelse om Technical features of Outright Monetary Transactions uforenelig med artikel 119 og artikel 127, afsnit 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt med artikel 17-24 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, idet den går ud over det mandat vedrørende den monetære politik, som Den Europæiske Centralbank har fået tildelt i henhold til de anførte bestemmelser, og griber ind i medlemsstaternes kompetence?

Er Den Europæiske Centralbanks overskridelse af mandatet navnlig en følge af, at den af Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank den 6. september 2012 trufne afgørelse

aa)    er knyttet til støtteprogrammer for økonomisk politik under Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet eller Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (betingelser)?

bb)    kun omhandler opkøb af statsobligationer fra enkelte medlemsstater (selektivitet)?

cc)    omhandler opkøb af programlandenes statsobligationer i tillæg til støtteprogrammer iværksat af Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet eller Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (parallelitet)?

dd)    kan modvirke begrænsninger af og betingelser for støtteprogrammer iværksat af Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet eller Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (omgåelse)?

b)    Er den af Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank den 6. september 2012 trufne afgørelse om Technical features of Outright Monetary Transactions uforenelig med forbuddet mod monetær budgetfinansiering i artikel 123 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde?

Er det navnlig til hinder for foreneligheden med artikel 123 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at den af Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank den 6. september 2012 trufne afgørelse

aa)    ikke indeholder kvantitative begrænsninger for opkøb af statsobligationer (omfang)?

bb)    ikke angiver et tidsrum mellem emissionen af statsobligationer på det primære marked og Det Europæiske System af Centralbankers opkøb af disse på det sekundære marked (prisdannelsen på markedet)?

cc)    tillader, at samtlige de statsobligationer, der erhverves, beholdes indtil udløb (indgreb i markedslogikken)?

dd)    ikke indeholder specifikke krav til boniteten af de statsobligationer, der erhverves (tabsrisiko)?

ee)    foreskriver ligebehandling af Det Europæiske System af Centralbanker og private og andre indehavere af statsobligationer (gældsnedskrivning)?

Subsidiært, for det tilfælde at Domstolen måtte finde, at den af Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank den 6. september 2012 trufne afgørelse om Technical features of Outright Monetary Transactions ikke udgør en retsakt udstedt af en af Den Europæiske Unions institutioner, som kan være genstand for en anmodning i henhold til artikel 267, stk. 1, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde:

a)    Skal artikel 119 og artikel 127 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt artikel 17-24 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank fortolkes således, at de – alternativt eller kumulativt – tillader Eurosystemet

aa)    at gøre opkøb af statsobligationer betinget af eksistensen og overholdelsen af støtteprogrammer for den økonomiske politik under Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet eller Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (betingelser)?

bb)    kun at opkøbe statsobligationer fra enkelte medlemsstater (selektivitet)?

cc)    at opkøbe statsobligationer fra programlandene i tillæg til støtteprogrammer iværksat af Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet eller Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (parallelitet)?

dd)    at modvirke begrænsninger af og betingelser for støtteprogrammer iværksat af Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet eller Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (omgåelse)?

b)    Skal artikel 123 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde henset til forbuddet mod monetær budgetfinansiering fortolkes således, at den – alternativt eller kumulativt – tillader Eurosystemet

aa)    at opkøbe statsobligationer uden kvantitativ begrænsning (omfang)?

bb)    at opkøbe statsobligationer uden mindstekrav til tidsrummet fra emissionen af statsobligationer på det primære marked (prisdannelse på markedet)?

cc)    at beholde samtlige de erhvervede statsobligationer indtil udløb (indgreb i markedslogikken)?

dd)    at erhverve statsobligationer uden mindstekrav til boniteten (tabsrisiko)?

ee)    at acceptere en ligebehandling af Det Europæiske System af Centralbanker og private og andre indehavere af statsobligationer (gældsnedskrivning)?

ff)    at tilkendegive købshensigt eller på anden måde i tidsmæssig forbindelse med emission af statsobligationer udstedt af medlemsstater inden for euroområdet at påvirke prisdannelsen (tilskyndelse til erhvervelse af nyemissioner)?