Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 16 юни 2015 г. (преюдициално запитване от Bundesverfassungsgericht — Германия) — Peter Gauweiler и др./Deutscher Bundestag

(C-62/14)1

(Преюдициално запитване — Икономическа и парична политика — Решения на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно редица технически характеристики на окончателните парични транзакции на Евросистемата на вторичните пазари на държавни облигации — Членове 119 ДФЕС и 127 ДФЕС — Правомощия на ЕЦБ и на Европейската система на централните банки — Трансмисионен механизъм на паричната политика — Поддържане на ценовата стабилност — Пропорционалност — Член 123 ДФЕС — Забрана за парично финансиране на държавите членки от еврозоната)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverfassungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber и др., Johann Heinrich von Stein и др., Fraktion DIE LINKE im Deutschen BundestagОтветник: Deutscher BundestagЗаинтересована страна: BundesregierungДиспозитивЧлен 119 ДФЕС, член 123, параграф 1 ДФЕС и член 127, параграфи 1 и 2 ДФЕС, както и членове 17—24 от Протокол (№ 4) за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка трябва да се тълкуват в смисъл, че овластяват Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) да приеме програма за закупуване на държавни облигации на вторичните пазари като обявената в прессъобщението, споменато в протокола о

т 340-ото заседание на Управит

елния съвет на Европейската централна б

анка (ЕЦБ)

от 5 и 6 септември 2012 г.

____________

1 ОВ C 129, 28.4.2014 г.