Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 iunie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesverfassungsgericht – Germania) – Peter Gauweiler și alții/Deutscher Bundestag

(Cauza C-62/14)1

(Trimitere preliminară – Politică economică și monetară – Decizii ale Consiliului guvernatorilor al Băncii Centrale Europene (BCE) cu privire la o serie de caracteristici tehnice ale tranzacțiilor monetare definitive de pe piețele secundare ale obligațiunilor guvernamentale din cadrul Eurosistemului – Articolele 119 TFUE și 127 TFUE – Atribuțiile BCE și ale Sistemului European al Băncilor Centrale – Mecanismul de transmisie a politicii monetare – Menținerea stabilității prețurilor – Proporționalitate – Articolul 123 TFUE – Interdicția privind finanțarea monetară a statelor membre din zona euro)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverfassungsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber și alții, Johann Heinrich von Stein u.a., Fraktion DIE LINKE im Deutschen BundestagPârât: Deutscher Bundestag cu participarea: BundesregierungDispozitivulArticolul 119 TFUE, articolul 123 alineatul (1) TFUE și articolul 127 alineatele (1) și (2) TFUE, precum și articolele 17-24 din Protocolul (nr. 4) privind statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene trebuie interpretate în sensul că autorizează Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) să adopte un program de achiziții pe piețele secundare de obligațiuni garantate de stat cum este cel anunțat

în comunicatul de presă desp

re care se face mențiune în proce

sul-verbal al

reuniunii nr. 340 a Consiliului guvernatorilor al Băncii Centrale Europene (BCE) din 5 și 6 septembrie 2012.

____________

1     JO C 129, 28.4.2014.