Language of document :

Žaloba podaná 3. februára 2006 - Michail/Komisia

(Vec F-34/06)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Christos Michail (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Meïdanis, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť hodnotenie služobného postupu žalobcu za rok 2004, vypracované na základe systému SYSPER 2, v ktorom je obsiahnuté,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 4. novembra 2005, ktorým boli zamietnuté sťažnosti žalobcu,

zaviazať žalovanú na náhradu nemajetkovej ujmy vzniknutej žalobcovi vo výške 120 000 eur,

rozhodnúť o trovách konania podľa práva.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník platovej triedy A*12, napáda platnosť hodnotenia služobného postupu, ktoré žalovaná vypracovala za rok 2004. Na podporu svojej žaloby žalobca najprv uvádza, že uvedené hodnotenie obsahuje rozbor a odôvodnenie iba za obdobie od 1. mája 2004 do 31. decembra 2004, kým prvé štyri mesiace tohto roka neboli zohľadnené, a dokonca ani spomenuté v predbežnom hodnotení vzťahujúcom sa práve na toto obdobie. Toto opomenutie je porušením článku 4 ods. 3 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku. Žalobca dodáva, že predbežné hodnotenie bolo v každom prípade vypracované nepríslušným orgánom.

Žalobca ďalej tvrdí, že jeho nadriadení mu v druhej polovici roku 2004 zadávali iba úlohy príležitostnej alebo pomocnej povahy, ktoré mu vo vzťahu k vypracovaniu hodnotenia služobného postupu úradníka jeho platovej triedy nepriniesli žiadny úžitok.

Žalobca napokon vyčíta porušenie článku 12a služobného poriadku spočívajúce v psychickom obťažovaní.

____________