Language of document :

Sag anlagt den 17. marts 2006 - De la Cruz m.fl. mod Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

(Sag F-32/06)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: María del Carmen De la Cruz (Galdakao, Spanien) m.fl. (ved avocats G. Vandersanden og L. Levi)

Sagsøgt: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Sagsøgernes påstande

Annullation af den indplacering i ansættelsesgruppe II, der blev tildelt sagsøgerne i ansættelseskontrakten af 28. april 2005 med virkning fra den 1. maj 2005, og således, at sagsøgerne genindsættes i deres rettigheder i overensstemmelse med en gyldig og behørig ansættelse, dvs. i ansættelsesgruppe III pr. 1. maj 2005.

Sagsøgerne tilkendes: i) erstatning i form af en gyldig og behørig betaling, som omfatter alle afledte økonomiske rettigheder (inkl. pension). I den forbindelse er den månedlige forskel i grundlønnen mellem en indplacering i ansættelsesgruppe II og en indplacering i ansættelsesgruppe III opgjort til 536,89 EUR for så vidt angår De la Cruz, Estrataetxe, Grados og Moral, og til 474,57 EUR for så vidt angår Sánchez; ii) morarenter af ovenfor nævnte erstatning fra den 1. maj 2005 til fuld betaling sker; iii) erstatning for den skade, der er forvoldt sagsøgernes karriere; iv) 1 EUR til hver enkelt sagsøger som erstatning for det lidte ikke-økonomiske tab.

Det Europæiske Miljøagentur tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne blev ansat som kontraktansatte i henhold til artikel 3a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne og indplaceret i ansættelsesgruppe II. Sagsøgerne har i stævningen anført, at de burde have været indplaceret i ansættelsesgruppe III, når henses til, at det er utvivlsomt, at de ved udførelsen af deres arbejdsopgaver er tillagt ansvar og handler selvstændigt.

Sagsøgerne har med det første anbringende navnlig anført, at der er sket tilsidesættelse af artikel 80 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, af artikel 2 i bilaget til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, af de almindelige gennemførelsesbestemmelser til proceduren for ansættelse og brug af kontraktansatte ved Kommissionen og af princippet om god forvaltningsskik, samt anlagt et åbenbart urigtigt skøn.

Sagsøgerne har med det andet anbringende anført, at deres indplacering ikke blev fastsat under hensyn til deres arbejdsopgaver og ansvarsområder og under hensyn til situationen for deres kolleger, som arbejder i andre agenturer og institutioner. Sagsøgerne har derfor anført, at der er sket tilsidesættelse af principperne om ligebehandling og om forbud mod forskelsbehandling samt af princippet om ækvivalens mellem stilling og lønklasse.

Sagsøgerne har med det tredje anbringende anført, at personaleudvalget ikke er blevet korrekt hørt om udkastet til jobbeskrivelser og agenturets udkast til retningslinjer for indplacering af kontraktansatte.

Sagsøgerne har endelig anført, at der er sket tilsidesættelse af den i vedtægtens artikel 24 fastsatte omsorgspligt.

____________