Language of document :

Kanne 21.3.2006 - Campoli v. komissio

(Asia F-33/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Franco Campoli (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Jaume)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

yhtäältä nimittävän viranomaisen päätös, joka on riitautettu kantajan 10.5.2005 tekemässä valituksessa ja jolla on muutettu 1.5.2004 kantajan eläkkeeseen sovellettavaa korjauskerrointa, kotitalouslisää ja kiinteämääräistä koulutuslisää, sekä toisaalta kantajan palkkalaskelmat siltä osin kuin niillä pannaan täytäntöön tämä päätös maalikuusta 2005 alkaen on kumottava;

nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava riidanalaisten päätösten kumoamisen seurauksista ja erityisesti ennen 1.5.2004 kantajan eläkkeeseen sovellettujen korjauskertoimen, kotitalouslisän ja kiinteämääräisen koulutuslisän soveltamisesta taannehtivasti 1.5.2004 lukien;

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa samankaltaisiin kanneperusteisiin kuin hän on vedonnut myös vireille panemassaan asiassa T-135/051.

____________

1 - EUVL C 132, 28.5.2005, s. 33.