Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 21. martā - Campoli pret Komisiju

(lieta F-33/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Franco Campoli, Londona (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - S. Rodrigues un A. Jaume, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt, pirmkārt, prasītāja 2005. gada 10. augustā iesniegtajā sūdzībā apstrīdēto iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru no 2004. gada 1. maija tiek grozīts prasītāja pensijai piemērojamais korekcijas koeficients, apgādnieka pabalsts un pabalsta izglītībai maksājums, kā arī, otrkārt, prasītāja darba samaksas lapas, ciktāl tās ir saistītas ar šī pēdējā lēmuma piemērošanu no 2005. gada marta;

norādīt iecēlējinstitūcijai sekas, kādas rastos no apstrīdēto lēmumu atcelšanas un it īpaši no korekcijas koeficienta, apgādnieka pabalsta un pabalsta izglītībai maksājumu piemērošanas prasītāja pensijai līdz 2004. gada 1. maijam un ar atpakaļejošu spēku no 2004. gada 1. maija;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs izvirza līdzīgus pamatus, ko viņš jau ir izvirzījis lietā T-135/051, kuru viņš arī ir ierosinājis.

____________

1 - OV C 132, 28.05.2005., 33. lpp.