Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2006 r. - Campoli przeciwko Komisji

(Sprawa F-33/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Franco Campoli (Londyn, Zjednoczone Królestwo) [Przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Jaume, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

po pierwsze, uchylenie decyzji organu powołującego, na którą skarżący złożył zażalenie w dniu 10 sierpnia 2005 r., a która zmieniła z dniem 1 maja 2004 r. współczynnik korygujący, dodatek na gospodarstwo domowe i zryczałtowany dodatek edukacyjny znajdujące zastosowanie do emerytury skarżącego, a po drugie, stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzeń skarżącego w zakresie, w jakim stanowią wykonanie tej ostatniej decyzji począwszy od marca 2005 r.

wskazanie organowi powołującemu skutków uchylenia zaskarżonych decyzji, do których należy obowiązywanie współczynnika korygującego, dodatku na gospodarstwo domowe i zryczałtowanego dodatku edukacyjnego znajdujących zastosowanie do emerytury skarżącego przed 1 maja 2004 r., i to ze skutkiem wstecznym od dnia 1 maja 2004 r.

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący przytacza zarzuty bardzo zbliżone do tych, na które powołał się we wniesionej przez niego w sprawie T-135/051.

____________

1 - Dz.U. 132 z 28.05.2005