Language of document :

Sag anlagt den 5. april 2006 - Martin Magone mod Kommissionen

(Sag F-36/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Alejandro Martin Magone (Bruxelles, Belgien) (ved: avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse, som generaldirektøren for ECHO (EF's Kontor for Humanitær Bistand) traf den 7. juni 2005 i sin egenskab af appelbedømmer, hvorved sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar 2004 til den 15. september 2004 blev endeligt stadfæstet og godkendt.

Annullation af den omtvistede karriereudviklingsrapport.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 22. december 2005, som blev modtaget den 5. januar 2006, om afslag på den klage, der blev indgivet i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 90, stk. 2, den 6. september 2005,og hvori der blev nedlagt påstand om annullation af den anfægtede afgørelse.

Det fastslås, at sagsøgeren er offer for psykisk og faglig chikane.

Sagsøgeren tilkendes en erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade og forringede karrieremuligheder, som efter billighed kan opgøres til 29 000 EUR, idet der tages forbehold for en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet under sagen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremført et anbringende om, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 12a, artikel 25, stk. 2, og artikel 26 og 43 samt af de almindelige gennemførelsesbetingelser til artikel 43, som vedtaget af Kommissionen den 3. marts 2004, af Kommissionens beslutning af 28. april 2004 om opretholdelse af lønniveauet og af den administrative vejledning med tilknyttede retningslinjer, samt at der foreligger magtfordrejning og tilsidesættelse af almindelige retsprincipper, såsom overholdelse af retten til kontradiktion, princippet om god forvaltningsskik og omsorgspligten, princippet om ligebehandling og de principper, som pålægger ansættelsesmyndigheden kun at træffe afgørelse på grundlag af lovligt uanfægtelige grunde, dvs. grunde, som er relevante og ikke behæftet med nogen retlig eller faktisk fejl.

Sagsøgeren har endvidere anført, at ansættelsesmyndigheden ved udfærdigelsen af den omtvistede bedømmelse for bedømmelsesåret 2004 under de anfægtede betingelser åbenbart ikke har anvendt eller fortolket vedtægtsbestemmelserne og ovennævnte principper korrekt. Dens afgørelse hviler derfor på såvel faktiske som retligt unøjagtige grunde. Sagsøgeren befinder sig følgelig i en administrativ situation, som er diskriminerende og i uoverensstemmelse med hans forventninger og berettigede interesser, og som udgør psykisk og faglig chikane.

____________