Language of document :

Sag anlagt den 30. marts 2006 - Grünheid mod Kommissionen

(Sag F-35/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Sabine Grünheid (Overijse, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 20. juli 2004, som ikke blev meddelt sagsøgeren, men som hun tilfældigvis fik kendskab til den 23. juni 2005, i forbindelse med afslaget på en anden klage, hun havde indgivet under referencenummer R/162/05 og efter ansøgning fået kendskab til den 29. juni, for så vidt som sagsøgeren deri endeligt indplaceres i lønklasse A7, løntrin 3, samt annullation af alle efterfølgende og/eller hermed relaterede retsakter.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 16. december 2005, som blev meddelt den 10. januar 2006, om afslag på sagsøgerens klage, som blev registreret den 22. september 2005 under referencenummer R/732/05.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet påberåbt sig anbringender, der svarer til dem, hun allerede har påberåbt i sag F-101/05 1, som ligeledes er anlagt af hende.

____________

1 - EUT C 10 af 14.1.2004, s. 26 (sagen blev anlagt ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans og registreret under nummer T-388/05.)