Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 12 февруари 2007 г. - Campoli/Комисия

(Дело F-33/06)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра вследствие на доброволно уреждане на спора.

____________

1 - ОВ C 131, 3.6.2006 г., стр.52.