Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 lutego 2007 r. - Campoli przeciwko Komisji

(Sprawa F-33/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z zawarciem ugody.

____________

1 - Dz.U. C 131 z 3.6.2006, str. 52