Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 6 december 2006 - Strack / Commissie

(zaak F-37/06)1

(Ambtenaren - Sociale zekerheid - Ziektekostenverzekering - Beroepsziekte - Bezwarend besluit - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Guido Strack (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordigers: G. Bouneou en F. Frabetti, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Kraemer, gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers vordering om zijn ziekte als beroepsziekte te erkennen en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum van de beschikking

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 131 van 3.6.2006, blz. 53.