Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 24 października 2006 r. - Martin Magone przeciwko Komisji

(Sprawa F-36/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 131 z 3.6.2006, str. 52