Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 ноември 2007 г. - Michail/Комисия

(Дело F-34/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Оценяване - Доклад за развитие на кариерата - Процедура по оценяване за 2004 г. - Жалба за отмяна - Искане за обезщетение)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Christos Michail (Брюксел, Белгия) (представител: C. Meïdanis)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: първоначално C. Berardis-Kayser и K. Herrmann, впоследствие H. Tserepa-Lacombe, подпомагани от E. Bourtzalas, адвокат)

Предмет

От една страна, отмяна на доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя в рамките на процедурата по оценяване за 2004 г. и, от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата.

2)    Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 154, 1.7.2006 г., стр. 24.