Language of document : ECLI:EU:F:2007:205

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

22 ноември 2007 година

Дело F-34/06

Christos Michail

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Оценка — Доклад за развитие на кариерата — Процедура по оценяване за 2004 г. — Жалба за отмяна — Иск за обезщетение“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 ЕА, с която г‑н Michail иска да се отменят докладът за развитие на кариерата му, изготвен за периода от 1 януари до 31 декември 2004 г., и решението от 4 ноември 2005 г. за отхвърляне на подадената срещу доклада за развитие на кариерата за 2004 г. жалба по административен ред, както и да се осъди Комисията да му заплати обезщетение в размер на 120 000 EUR за неимуществената вреда, която г‑н Michail твърди, че е претърпял

Решение: Отхвърля жалбата и иска. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата

(член 43 от Правилника за длъжностните лица)

От обстоятелството, че не биха могли да се оценят ефикасността, способностите и поведението в службата на длъжностно лице за период, през който на последното не е възложена никаква задача, следва, че длъжностното лице не би могло да се оплаква, че изготвеният за него доклад за развитие на кариерата за дадена година не съдържа оценка за този период.

(вж. точка 31)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 22 ноември 2007 г., Michail/Комисия, F‑67/05, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 33