Language of document : ECLI:EU:F:2007:205

PERSONALERETTENS DOM (Anden Afdeling)

22. november 2007

Sag F-34/06

Christos Michail

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – bedømmelsesåret 2004 – annullationssøgsmål – erstatningssøgsmål«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA, hvorved Christos Michail har nedlagt påstand om annullation af hans karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2004, om annullation af afgørelsen af 4. november 2005 om afslag på hans karriereudviklingsrapport for 2004 samt om, at Kommissionen tilpligtes at betale ham 120 000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade, han hævder at have lidt.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

Det følger af den omstændighed, at der ikke kan foretages en vurdering af en tjenestemands tjenstlige indsats, kvalifikationer og adfærd i tjenesten i en periode, hvor den pågældende ikke har været tildelt nogen funktion, at tjenestemanden ikke kan kritisere den karriereudviklingsrapport, der er blevet udfærdiget for ham i et bestemt år, for ikke at indeholde en vurdering for en sådan periode.

(jf. præmis 31)

Henvisning til:

Personaleretten, 22. november 2007, sag F-67/05, Michail mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II-A-1, s. 0000, præmis 33.