Language of document : ECLI:EU:F:2007:205

ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Tweede kamer)

22 november 2007

Zaak F‑34/06

Christos Michail

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Openbare dienst – Ambtenaren – Beoordeling – Loopbaanontwikkelingsrapport – Beoordelingsperiode 2004 – Beroep tot nietigverklaring – Beroep tot schadevergoeding”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens de artikelen 236 EG en 152 EA en strekkende tot nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004, nietigverklaring van het besluit van 4 november 2005 houdende afwijzing van zijn klacht tegen het loopbaanontwikkelingsrapport 2004, alsmede veroordeling van de Commissie tot betaling van het bedrag van 120 000 EUR ter vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij stelt te hebben geleden.

Beslissing: Het beroep wordt verworpen. Elke partij draagt haar eigen kosten.

Samenvatting

Ambtenaren – Beoordeling – Loopbaanontwikkelingsrapport

(Ambtenarenstatuut, art. 43)

Uit het feit dat geen beoordeling kan worden uitgebracht over de bekwaamheid, de prestaties en het gedrag in de dienst van een ambtenaar over een periode gedurende welke hem geen enkele functie was toegewezen, volgt dat een ambtenaar niet kan opkomen tegen de omstandigheid dat zijn loopbaanontwikkelingsrapport over een bepaald jaar geen beoordeling over die periode bevat.

(cf. punt 31)

Referentie:

Gerecht voor ambtenarenzaken: 22 november 2007, Michail/Commissie, F‑67/05, JurAmbt. blz. I‑A‑1‑0000 en II‑A‑1‑0000, punt 33