Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021 gada 20. janvārī iesniedza Verwaltungsgericht Wiesbaden (Vācija) – Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

(Lieta C-34/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Pamatlietas puses

Prasītāja: Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

Piedaloties: Minister des Hessischen Kultusministeriums

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas 2016/679 1 88. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesību normai, lai tā būtu konkrētāks noteikums tiesību un brīvību aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz darbinieku personas datu apstrādi saistībā ar nodarbinātību Regulas 2016/679 88. panta 1. punkta izpratnē, ir jāatbilst šādiem noteikumiem izvirzītajām prasībām saskaņā ar šīs regulas 88. panta 2. punktu?

Vai valsts tiesību norma, ja tā acīmredzami neatbilst prasībām saskaņā ar Regulas 2016/679 88. panta 2. punktu, tik un tā var vēl tikt piemērota?

____________

1 Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, VDAR) (OV 2016, L 119, 1. lpp.).