Language of document :

Жалба, подадена на 26 февруари 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-20/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на мълчаливия отказ по искането на жалбоподателя да бъде обезщетен за закъснението, допуснато при изготвяне на неговите доклади за оценяване за 2008 г. и 2009 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени мълчаливият отказ на Европейската комисия по искането на жалбоподателя, направено на 13 януари 2012;доколкото е необходимо, да се отмени решението на ОН от 20 ноември 2012 г. за отхвърляне на административната жалба, подадена от жалбоподателя на 24 юли 2012 г.;да се присъдят на жалбоподателя сумите, определени ex aequo et bono временно в размер на 1 EUR за обезщетение на материалните вреди и 1 EUR за обезщетение на неимуществените вреди;да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.