Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 14 mei 2014 – Cocco / Commissie

(Zaak F-17/13)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractant – Aanwerving – Oproep voor het indienen van blijken van belangstelling EPSO/CAST/02/2010)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Patricia Cocco (Hunting, Frankrijk) (vertegenwoordigers: A. Salerno en B. Cortese, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afwijzing van het door het Bureau voor Infrastructuur en Logistiek ingediende verzoek om verzoekster aan te werven

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 25 april 2012 houdende weigering om Cocco aan te werven als arbeidscontractant van de functiegroep III wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van Cocco.

____________

____________

1     PB C 123 van 27.4.2013, blz. 30.