Language of document :

2022 m. spalio 27 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Rayonen sad Nessebar (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „S. V.“ OOD / E. Ts. D.

(Byla C-485/21)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Vartotojų apsauga – Direktyva 93/13/EEB – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – 2 straipsnio b punktas – Sąvoka „vartotojas“ – 2 straipsnio c punktas – Sąvoka „komercinės (ūkinės) veiklos subjektas“ – Fizinis asmuo, kuriam priklauso butas daugiabučiame name – Skirtingi teisiniai santykiai, atsirandantys dėl šio namo administravimo ir priežiūros – Valstybės narės teisės nuostatos, įtvirtinančios skirtingą požiūrį, kiek tai susiję su „vartotojo“ statusu, į butų savininkus, atsižvelgiant į tai, ar jie sudarė individualią sutartį dėl namo bendrų patalpų administravimo ir priežiūros, ar tokios sutarties nesudarė)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rayonen sad Nessebar

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: „S. V.“ OOD

Atsakovė: E. Ts. D.

Rezoliucinė dalis

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 1 straipsnio 1 dalis ir 2 straipsnio b ir c punktai:

turi būti aiškinami taip:

fizinis asmuo, buto daugiabučiame gyvenamajame name savininkas, turi būti laikomas „vartotoju“, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą, kai su administratoriumi sudaro sutartį dėl šio namo bendro naudojimo patalpų administravimo ir priežiūros, jeigu nenaudoja šio buto išimtinai su verslu ar profesine veikla susijusiems tikslams. Aplinkybė, kad dalį pagal šią sutartį administratoriaus teikiamų paslaugų lemia būtinybė laikytis nacionalinėje teisėje numatytų specialių saugos ir teritorijos planavimo reikalavimų, nereiškia, kad ši sutartis nepatenka į nurodytos direktyvos taikymo sritį,

kai sutartį dėl daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo patalpų administravimo ir priežiūros sudaro administratorius ir namo butų savininkų visuotinis susirinkimas arba asociacija, šiame name esančio buto savininkas gali būti pripažintas „vartotoju“, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 93/13, jeigu jis gali būti laikomas šios sutarties „šalimi“ ir nenaudoja šio buto išimtinai su verslu ar profesine veikla susijusiems tikslams.

____________

1 OL C 412, 2021 10 11.