Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.9.2011 - Pino v. komissio

(Asia F-31/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta - Ennen 1.5.2004 julkaistu ura-alueelta toiselle siirtymistä koskeva sisäinen kilpailu - Ennen 1.5.2006 varallaololuetteloon otettu hakija - Palkkaluokan määrittäminen - Sellaisen kertoimen soveltaminen, joka on pienempi kuin yksi - Ylennyspisteiden menetys)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marco Pino (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Krämer)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi M. Arpio Santacruz ja M. Simm, sittemmin M. Bauer, J. Monteiro ja K. Zieleśkiewicz)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisten päätösten kumoaminen, joilla kantajat, jotka olivat ura-alueen B virkamiehiä ja jotka olivat läpäisseet ura-alueelta toiselle siirtymistä koskevan sisäisen kilpailun, nimitettiin hallintovirkamiehen virkoihin, siltä osin kuin niissä vahvistettiin kantajien palkkaluokat henkilöstösääntöjen liitteen XIII mukaisesti, jatkettiin kertoimen soveltamista heidän palkkaansa ja poistettiin heidän ylennyspisteensä.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Euroopan unionin neuvosto, joka on asiassa väliintulijana, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 131, 3.6.2006, s. 50.