Language of document : ECLI:EU:F:2011:151

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

26 päivänä syyskuuta 2011


Asia F‑31/06


Marco Pino

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Nimitys – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta – Ennen 1.5.2004 julkaistu ura-alueelta toiselle siirtymistä koskeva sisäinen kilpailu – Ennen 1.5.2006 varallaololuetteloon otettu hakija – Palkkaluokan määrittäminen – Sellaisen kertoimen soveltaminen, joka on pienempi kuin yksi – Ylennyspisteiden menetys

Aihe:      EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Marco Pino vaatii virkamiestuomioistuinta pääasiallisesti kumoamaan päätökset, joilla hänet nimitettiin ylempään palkkaluokkaan siltä osin kuin hänen palkkaluokakseen määritettiin näissä päätöksissä palkkaluokka, joka on alempi kuin se, joka hänen palkkaluokakseen olisi pitänyt henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti määrittää.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Neuvosto, joka on asiassa väliintulijana, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


Tiivistelmä


1.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Kilpailuilmoituksessa mainitun tehtäväryhmän palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urarakenteen käyttöön ottaminen asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen 31 artikla; liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta)

2.      Virkamiehet – Urakehitys – Sellaisten siirtymäsääntöjen käyttöön ottaminen, joita sovelletaan vanhasta virkamiesten urajärjestelmästä uuteen siirtymiseen – Palkkaluokan määrittämistä koskevat säännöt

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohta ja 5 artiklan 2 kohta)

3.       Unionin oikeus – Periaatteet – Luottamuksensuoja – Edellytykset

4.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urarakenteen käyttöön ottaminen asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösäännöt; neuvoston asetus N:o 723/2004)

5.      Virkamiehet – Kanne – Oikeussuojan tarve – Olennaisten menettelymääräysten rikkomista koskeva kanneperuste – Hallintoelimen sidottu harkintavalta

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

6.      Virkamiehet – Palkkaus – Asetuksen N:o 723/2004 voimaantulon jälkeen sovellettavat siirtymäsäännöt – Palkkaluokan ja korjauskertoimen määrittäminen

(Henkilöstösääntöjen 45 a artikla; liitteessä XIII oleva 2 artikla, 5 artiklan 2 kohta sekä 7 ja 8 artikla)

7.      Virkamiehet – Ylennys – Tehtäväryhmän vaihtaminen sisäisen kilpailun johdosta – Oikeutta säilyttää ylennyspisteet ei ole

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla ja liitteessä XIII oleva 5 artikla)

1.      Henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohdassa säädetään, että hakijat nimitetään sen kilpailun, jonka he ovat läpäisseet, kilpailuilmoituksessa mainitun tehtäväryhmän palkkaluokkaan.

Vaikka tästä säännöksestä on pääteltävä, että sisäisen kilpailun läpäisseet hakijat on nimitettävä siinä kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan, jonka perusteella heidät otetaan palvelukseen, on kuitenkin niin, että avoimien virkojen tason ja niihin nimittämisen edellytysten määritteleminen, jonka toimielin teki vanhojen henkilöstösääntöjen mukaisesti kilpailuilmoituksia laatiessaan, ei ole voinut ulottaa vaikutuksiaan 1.5.2004 jälkeen, jolloin virkamiesten uusi urarakenne tuli unionin lainsäätäjän päätöksestä voimaan.

Kilpailun läpäisseiden hakijoiden henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohdan mukaista oikeutta kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan voidaan soveltaa ainoastaan vakiintuneeseen oikeuteen, koska päätöksen laillisuutta arvioidaan sen tekemisen ajankohtana voimassa olleiden oikeudellisten seikkojen mukaan ja koska tällä säännöksellä ei näin ollen voida velvoittaa hallintoviranomaista tekemään päätöstä, joka olisi ristiriidassa yhteisön lainsäätäjän muuttamien henkilöstösääntöjen kanssa ja näin ollen lainvastainen.

Tässä tilanteessa, jolle on luonteenomaista, että ennen 1.5.2004 julkaistuissa kilpailuilmoituksissa mainitut palkkaluokat kumottiin kyseisestä päivästä alkaen uuden urarakenteen myötä, lainsäätäjä saattoi voimaan henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan ratkaistakseen tästä tilanteesta aiheutuvat vaikeudet ja määrittääkseen ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyissä sisäisissä kilpailuissa menestyneiden sellaisten hakijoiden palkkaluokat, jotka oli merkitty ennen 1.5.2006 julkaistuihin varallaololuetteloihin ja jotka nimitettiin näiden kilpailujen perusteella uudelle ura-alueelle 1.5.2004 jälkeen.

On totta, etteivät henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdassa määritellyt palkkaluokat vastaa ennen 1.5.2004 julkaistuissa kilpailuilmoituksissa ilmoitettuja palkkaluokkia. Tällä säännöksellä poiketaan henkilöstösääntöjen 31 artiklassa olevasta säännöstä, joka on säilytetty vanhojen henkilöstösääntöjen 31 artiklasta. Kun otetaan huomioon sen kohde, henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta on kuitenkin luonteeltaan erityinen siirtymäsäännös, jolla sellaisenaan voidaan poiketa tietyn virkamiesten luokan osalta siitä luonteeltaan yleisestä säännöstä, josta säädetään henkilöstösääntöjen 31 artiklassa. On muistutettava, että rajoitteet, joita virkamiesten uran kannalta väistämättä liittyy siirtymiseen hallinnointijärjestelmästä toiseen, voivat nimittäin pakottaa hallinnon luopumaan väliaikaisesti ja tietyin rajoituksin niiden pysyvien sääntöjen ja periaatteiden tiukasta soveltamisesta, joita tällaisiin tilanteisiin tavanomaisesti sovelletaan.

(ks. 66–70 kohta)


Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 11.7.2007, 100 ja 109 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑20/06, De Luca v. komissio, 30.9.2010, 86 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, valitus vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa, asia T‑563/10 P

2.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdassa otetaan käyttöön vanhojen ja uusien palkkaluokkien vastaavuus, joka on edullisempi kuin samassa liitteessä olevan 5 artiklan 2 kohdassa säädetty luokittelu, jota sovelletaan virkamiehiin, jotka ovat läpäisseet ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn kilpailun. Tämän henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdan tavoite on kuitenkin vain nimetä uudelleen 1.5.2004 alkaen 30.4.2004 virkamiehen asemassa olleiden palkkaluokat, jotta näihin virkamiehiin voitiin soveltaa uutta urarakennetta, jonka oli tarkoitus tulla täysin voimaan 1.52006, eikä sen soveltamista voida jatkaa tämän väliaikaisen yhteyden muodostamisen jälkeen. Tätä säännöstä ei siis ollut tarkoitettu sovellettavaksi sellaisen virkamiehen palkkaluokan vahvistamiseen, joka nimitettiin ylempään palkkaluokkaan vasta 27.4.2005, koska hän oli läpäissyt ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun, jota koskeva kilpailuilmoitus oli julkaistu ennen 1.5.2004 ja jonka varallaololuettelo oli laadittu ennen 1.5.2006.

(ks. 75 kohta)


Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 112–115 kohta

3.      Oikeus vaatia luottamuksensuojaa koskee kaikkia yksityisiä, jotka ovat sellaisessa tilanteessa, jossa unionin hallintoelin on synnyttänyt perusteltuja odotuksia antamalla täsmällisiä vakuutuksia sallituista ja luotettavista lähteistä peräisin olevien täsmällisten, ehdottomien ja yhtäpitävien tietojen muodossa.

Tämän periaatteen loukkaamiseen ei sitä vastoin voida vedota, jollei hallintoelin ole antanut asiassa täsmällisiä vakuutteluja.

(ks. 80 ja 81 kohta)


Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑273/01, Innova Privat-Akademie v. komissio, 19.3.2003, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja em. asia Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 96 kohta


4.      Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta loukataan kun erilaisia tilanteita kohdellaan samalla tavoin tai päinvastoin kun kahta henkilöiden ryhmää, joiden tilanteet eivät tosiseikkojen tai oikeudellisten seikkojen osalta eroa toisistaan olennaisesti, kohdellaan eri tavoin.

Tältä osin avoimen kilpailun läpäisseiden hakijoiden, jotka on merkitty soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2004, jolloin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annettu asetus N:o 723/2004 tuli voimaan, mutta jotka on nimitetty virkamiehiksi vasta tämän päivän jälkeen, ei voida katsoa kuuluvan samaan henkilöryhmään kuin hakijat, jotka läpäisivät saman kilpailun mutta jotka otettiin palvelukseen ennen 1.5.2004.

Näin ollen ennen 1.5.2004 julkaistujen ura-alueelta toiseen siirtymistä varten järjestettyjen sisäisten kilpailujen läpäisseet henkilöt, jotka merkittiin varallaololuetteloon 1.5.2004 jälkeen ja jotka voitiin täten nimittää ylempään ura-alueeseen vasta tämän päivän jälkeen, eivät kuulu samaan henkilöryhmään kuin jonkin muun ura-alueelta toiseen siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun läpäisseet henkilöt, jotka nimitettiin ylempään ura-alueeseen ennen 1.5.2004.

(ks. 96, 98 ja 99 kohta)


Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑368/03, De Bustamante Tello v. neuvosto, 25.10.2005, 69 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja em. asia Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 80 kohta

5.      Virkamiehellä ei ole perusteltua intressiä vaatia päätöksen kumoamista muotovirheen ja muun muassa perusteluvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, jos hallinnolla ei ole lainkaan harkintavaltaa ja se on velvollinen toimimaan siten kuin se on toiminut, koska riidanalaisen päätöksen kumoaminen voi johtaa vain siihen, että tehdään aineelliselta kannalta täysin samanlainen päätös.

(ks. 112 kohta)


Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑372/00, Campolargo v. komissio, 23.4.2002, 62 kohta

6.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen 1.5.2004 palvelukseen otettujen virkamiesten kuukausittainen peruspalkka ei muutu tämän liitteen 2 artiklan 1 kohdan mukaisen palkkaluokkien uudelleennimeämisen vuoksi. Edellä mainitussa 7 artiklan 2 kohdassa säädetään tässä tarkoituksessa, että jokaista virkamiestä varten lasketaan 1.5.2004 kerroin, joka vastaa suuruudeltaan virkamiehelle ennen 1.5.2004 maksetun kuukausittaisen peruspalkan ja henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 2 kohdassa määritellyn mukautusmäärän välistä suhdetta. Tämän 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, että uusien väliaikaisten palkkaluokkien palkkojen katsotaan olevan henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan mukaan sovellettavia määriä. Näin ollen kyseisellä 7 artiklalla pyritään välttämään, että palkkaluokkien uudelleennimeäminen johtaa vanhojen henkilöstösääntöjen voimassaolon aikana palvelukseen otettujen virkamiesten kuukausittaisen peruspalkan muutoksiin ja erityisesti perusteettomiin etuihin.

Lisäksi henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 2 kohdassa määritellään uusien väliaikaisten palkkaluokkien jokaista palkkaluokkaa ja palkkatasoa vastaava kuukausittainen peruspalkka. Tämän säännöksen mukaan, kun sitä luetaan yhdessä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan sen 8 artiklan kanssa, jossa säädetään väliaikaisten palkkaluokkien nimeämisestä uudelleen uusilla henkilöstösäännöillä luotujen kahden tehtäväryhmän uusiksi palkkaluokiksi, tehtäväryhmän AST eri palkkaluokkia ja palkkatasoja vastaavat palkat ovat samat kuin tehtäväryhmän AD palkkaluokkia ja palkkatasoja vastaavat palkat.

Lisäksi henkilöstösääntöjen 45 a artiklassa säädetään järjestelmästä, jonka mukaan 1.5.2006 alkaen tehtäväryhmästä AST (jolla on korvattu vanhat palkkaluokat B, C ja D) tehtäväryhmään AD (jolla on korvattu vanha palkkaluokka A) siirtyminen ei enää tapahdu sisäisen kilpailun avulla vaan niin kutsutun sertifiointimenettelyn avulla, joka perustuu koulutusohjelmaan ja sen läpäisemiseen. Henkilöstösääntöjen 45 a artiklan 3 kohdassa säädetään nimenomaisesti, että tehtäväryhmän AD virkaan nimittämisellä ei ole vaikutuksia palkkaluokkaan tai palkkatasoon, joissa virkamies on nimittämisen ajankohtana.

Näiden säännösten valossa ilmenee, että unionin lainsäätäjä on halunnut, että ylempään tehtäväryhmään siirtyminen johtaa hallintovirkamiehen tehtävien hoitamiseen ja parempiin urakehityksen mahdollisuuksiin, muttei välittömään palkannousuun.

Näin ollen uusissa henkilöstösäännöissä ei säädetä minkäänlaisesta virkamiehen peruspalkan muutoksesta, joka olisi seurausta uusien henkilöstösääntöjen voimaantulosta tai siitä, että kyseinen virkamies siirtyy ylempään tehtäväryhmään.

Vaikka lainsäätäjä olisi halunnut myöntää henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdassa etuuden virkamiehille, jotka ovat palkkaluokasta toiseen siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun päätteeksi osoittaneet kykenevänsä hoitamaan ylemmän palkkaluokan tehtäviä, lainsäätäjä ei kuitenkaan ole halunnut, että tämä etuus on laajempi kuin niille virkamiehille myönnetty etuus, jotka ovat 1.5.2006 alkaen läpäisseet sertifiointimenettelyn.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan mukaisesti ja kun mainitussa liitteessä ei ole nimenomaisia päinvastaisia säännöksiä, henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimitettyjen virkamiesten palkka on näin ollen laskettava, ennen 1.5.2004 palvelukseen otettujen virkamiesten palkkojen tavoin, korjauskerrointa soveltaen.

(ks. 131–139 kohta)


Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑71/09, Caminiti v. komissio, 11.5.2011, 46 kohta

7.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevassa 5 artiklassa ei mainita, kun on kyse tehtäväryhmästä toiseen siirtymisestä, aikaisemmassa tehtäväryhmässä saavutetuista ylennyspisteistä. Tämän artiklan tavoite on nimittäin määrittää palkkaluokka ja palkkataso silloin kun palkkaluokasta toiseen siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun läpäisseet virkamiehet, jotka on merkitty soveltuvista hakijoista laadittuun luetteloon ennen 1.5.2006, nimitetään ylempään tehtäväryhmään uusien henkilöstösääntöjen voimaantulon jälkeen.

Lisäksi ylemmälle palkkatasolle nimittäminen sisäisen kilpailun perusteella rinnastetaan ylennykseen, jonka vuoksi sovelletaan varsinaisia ylennyksiä koskevia henkilöstösääntöjen sääntöjä.

Näin ollen koska ylemmälle palkkatasolle nimittäminen sisäisen kilpailun perusteella rinnastetaan ylennykseen, asian on sitä suuremmalla syyllä oltava samalla tavoin sellaisia ylemmälle palkkatasolle nimittämisiä varten, joka tapahtuu palkkaluokasta toiseen siirtymistä varten järjestettävän sisäisen kilpailun johdosta: ylempään palkkaluokkaan siirtyminen, joka merkitsee erilaisten tehtävien hoitamista, on ylennys, johon sovelletaan ylennyksiä koskevia sääntöjä.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan perusteella ylempään palkkaluokkaan nimitetyn virkamiehen saavuttamien ylennyspisteiden säilyttäminen edesauttaisi tämän virkamiehen ylentämistä pääasiallisesti hänen aikaisemmassa palkkaluokassaan saavuttamien pisteiden perusteella, mikä olisi ristiriidassa henkilöstösääntöjen sen 45 artiklan kanssa, jonka sanamuodon mukaan virkamiehen ansioita on vertailtava ylennystä varten samassa palkkaluokassa olevien virkamiesten ansioihin. Tästä henkilöstösääntöjen artiklasta käy ilmi, että hallinnon on otettava huomioon samassa palkkaluokassa olevien ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden vertailun yhteydessä ylennyspisteet, jotka nämä viimeksi mainitut ovat kyseisessä palkkaluokassa saavuttaneet. Ylennyspisteet, jotka virkamies on saavuttanut ennen ylempään palkkaluokkaan siirtymistä, vastaavat kuitenkin virkamiehen alemmassa palkkaluokassa ja erityyppisten tehtävien hoitamisessa osoittamia ansioita. Näitä pisteitä voitiin siis käyttää seuraavalle palkkatasolle siirtymistä varten alemmassa palkkaluokassa mutta niitä ei voida käyttää seuraavalle palkkatasolle siirtymistä varten ylemmässä palkkaluokassa, jossa asianomainen virkamies ei vielä ole osoittanut ansioitaan.

Tällaisessa tapauksessa saavutettujen ylennyspisteiden säilyttäminen johtaisi siihen, että virkamiehellä, jonka palkkaluokka ja ‑taso on määritelty henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ylempään palkkaluokkaan siirtymisen yhteydessä, on paremmat mahdollisuudet tulla nopeasti ylennetyksi kuin samassa palkkaluokassa olevilla kollegoillaan sen vuoksi, että hän on päässyt ylempään palkkaluokkaan henkilöstösääntöjen 45 artiklan mukaisesti, mikä olisi ristiriidassa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa, joka edellyttää, että kaikilla samassa palkkaluokassa olevilla, yhtäläiset ansiot omaavilla virkamiehillä on yhtäläiset mahdollisuudet tulla ylennetyiksi ylempään palkkaluokkaan.

(ks. 155–157, 159 ja 160 kohta)


Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 20/83 ja 21/83, Vlachos v. yhteisöjen tuomioistuin, 13.12.1984, 22–24 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑21/06, Da Silva v. komissio, 28.6.2007, 75 kohta