Language of document : ECLI:EU:F:2011:151

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 26. septembra 2011

Vec F‑31/06

Marco Pino

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Vymenovanie – Článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku – Interné výberové konania na postup do inej kategórie uverejnené pred 1. májom 2004 – Uchádzač zapísaný na rezervnom zozname pred 1. májom 2006 – Zaradenie do platovej triedy – Uplatnenie multiplikačného faktora nižšieho ako 1 – Strata bodov na povýšenie“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. Pino navrhuje predovšetkým zrušenie rozhodnutí, ktorými bol vymenovaný do vyššej kategórie, v rozsahu, v akom ho tieto rozhodnutia zaraďujú do nižšej platovej triedy, než je platová trieda, ktorá by mu prináležala, ak by sa uplatnili ustanovenia služobného poriadku

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania. Rada ako vedľajší účastník znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Vymenovanie do platovej triedy funkčnej skupiny uvedenej v oznámení o výberovom konaní – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 31; príloha XIII, článok 5 ods. 2)

2.      Úradníci – Služobný postup – Zavedenie prechodných pravidiel, ktoré platia počas prechodu zo starého na nové profesionálne zloženie úradníkov – Pravidlá zaradenia do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII, článok 2 ods. 1 a článok 5 ods. 2)

3.      Právo Únie – Zásady – Ochrana legitímnej dôvery – Podmienky

4.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov; nariadenie Rady č. 723/2004)

5.      Úradníci – Žaloba – Záujem na konaní – Dôvod založený na porušení podstatných formálnych náležitostí – Presne vymedzená právomoc administratívy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

6.      Úradníci – Odmena – Prechodné ustanovenia uplatniteľné po nadobudnutí účinnosti nariadenia č. 723/2004 – Určenie platovej triedy a multiplikačného faktora

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45a; príloha XIII, článok 2, článok 5 ods. 2 a články 7 a 8)

7.      Úradníci – Povýšenie – Zmena kategórie v dôsledku interného výberového konania – Právo na zachovanie bodov na povýšenie – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45; príloha XIII, článok 5)

1.      Článok 31 ods. 1 služobného poriadku stanovuje, že úspešní uchádzači sú vymenovaní do platovej triedy funkčnej skupiny uvedenej v oznámení o výberovom konaní, na ktorom sa úspešne zúčastnili.

Hoci z toho ustanovenia nevyhnutne vyplýva, že úspešní uchádzači interných výberových konaní majú byť vymenovaní v platovej triede uvedenej v oznámení o výberovom konaní, na základe ktorého boli prijatí, napriek tomu je potrebné skonštatovať, že určenie úrovne obsadzovaných pracovných miest a podmienky vymenovania úspešných uchádzačov na tieto pracovné miesta, ktoré inštitúcia vykonala v rámci ustanovení starého služobného poriadku a pri vypracovaní oznámení o výberovom konaní, nemohlo predĺžiť svoje účinky po 1. máji 2004, teda dni, ktorý normotvorca Únie stanovil ako deň nadobudnutia účinnosti nového profesionálneho zloženia zamestnancov.

Právo úspešných uchádzačov výberového konania vyplývajúce z článku 31 ods. 1 služobného poriadku byť zaradený do platovej triedy uvedenej v oznámení o výberovom konaní sa môže uplatniť len na právo, ktoré sa nemení, lebo zákonnosť rozhodnutia sa posudzuje podľa právnej úpravy platnej v čase, keď bolo prijaté, a preto toto ustanovenie nemôže ukladať administratíve povinnosť prijať rozhodnutie, ktoré by nebolo v súlade so služobným poriadkom zmeneným normotvorcom, a teda by bolo nezákonné.

V tomto kontexte, ktorý sa vyznačuje tým, že od 1. mája 2004 boli v rámci nového profesionálneho zloženia zamestnancov zrušené platové triedy uvedené v oznámeniach o výberových konaniach uverejnených pred týmto dátumom, bol normotvorca oprávnený prijať článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku, aby vyriešil problémy, ktoré sú s touto situáciou nevyhnutne spojené, a rozhodnúť o zaradení úspešných uchádzačov interných výberových konaní na postup do inej kategórie do platových tried, zapísaných do rezervných zoznamov pred 1. májom 2006 a vymenovaných v novej kategórii na základe týchto výberových konaní po 1. máji 2004.

Je pravda, že zaradenia do platovej triedy určené článkom 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku nezodpovedajú platovým triedam uvedeným v oznámeniach o interných výberových konaniach uverejnených pred 1. májom 2004 a že toto ustanovenie sa odchyľuje od pravidla uvedeného v článku 31 služobného poriadku a prevzatého z článku 31 starého služobného poriadku. Článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku však vzhľadom na svoj cieľ predstavuje prechodné ustanovenie s osobitnou povahou, ktoré môže samo osebe zaviesť pre určenú kategóriu úradníkov odchýlku od všeobecného pravidla stanoveného v článku 31 služobného poriadku. Treba totiž pripomenúť, že pokiaľ ide o služobný postup úradníkov, obmedzenia, ktoré sú príznačné pre prechod z jedného spôsobu riadenia na druhý, môžu administratívu prinútiť k tomu, aby sa dočasne a v určitých medziach odchýlila od striktného uplatňovania stálych pravidiel a hodnotových zásad, ktoré sa v takých situáciách bežne uplatňujú.

(pozri body 66 – 70)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 11. júla 2007, Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, body 100 a 109

Súd pre verejnú službu: 30. septembra 2010, De Luca/Komisia, F‑20/06, bod 86 a tam citovaná judikatúra, rozsudok je predmetom odvolania na Všeobecnom súde Európskej únie, vec T‑563/10 P

2.      Článok 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku úradníkov stanovuje výhodnejšiu rovnocennosť medzi pôvodnými a novými platovými triedami v porovnaní so zaradením stanoveným v článku 5 ods. 2 tejto istej prílohy pre úradníkov, ktorí uspeli vo výberovom konaní na postup do inej kategórie. Cieľom tohto článku 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku však bolo iba premenovať k 1. máju 2004 platové triedy, v ktorých boli zaradené osoby s postavením úradníkov k 30. aprílu 2004, tak, aby sa na ne mohlo uplatniť nové profesionálne zloženie zamestnancov, ktoré malo nadobudnúť účinnosť v celom rozsahu 1. mája 2006, a nemožno mu priznať dosah presahujúci stanovenie tohto prechodného vzťahu. Toto ustanovenie teda nebolo určené na to, aby sa uplatňovalo na stanovenie zaradenia do platovej triedy úradníka, ktorého vymenovanie do vyššej kategórie nastalo iba 27. apríla 2005 vzhľadom na jeho postavenie úspešného uchádzača interného výberového konania na postup do inej kategórie, ktorého oznámenie bolo uverejnené pred 1. májom 2004 a ktorého zoznam vhodných uchádzačov bol vypracovaný pred 1. májom 2006.

(pozri bod 75)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, body 112 až 115

3.      Právo domáhať sa ochrany legitímnej dôvery sa vzťahuje na každého jednotlivca, ktorý sa nachádza v situácii, z ktorej vyplýva, že administratíva Únie tým, že mu poskytla presné uistenia vo forme presných, zhodujúcich sa informácií, ktoré sa neviažu na splnenie nijakej podmienky a ktoré pochádzajú z oprávnených a dôveryhodných zdrojov, v ňom vzbudila dôvodné nádeje.

Naproti tomu nikto nemôže poukazovať na porušenie tejto zásady, pokiaľ neexistujú presné uistenia, ktoré mu mala poskytnúť administratíva.

(pozri body 80 a 81)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 19. marca 2003, Innova Privat‑Akademie/Komisia, T‑273/01, bod 26 a citovaná judikatúra; Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, bod 96

4.      K porušeniu zásady rovnosti zaobchádzania dochádza, ak sa s odlišnými situáciami zaobchádza rovnako alebo naopak ak sa s dvoma kategóriami osôb, ktorých skutkové a právne situácie nemajú podstatné odlišnosti, zaobchádza rozdielne.

Z tohto hľadiska nemožno úspešných uchádzačov všeobecného výberového konania zapísaných do zoznamu vhodných uchádzačov pred 1. májom 2004, teda pred dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov, ako aj podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, ale vymenovaných za úradníkov až po tomto dátume, považovať za osoby patriace do rovnakej kategórie osôb ako iní úspešní uchádzači toho istého výberového konania prijatí pred 1. májom 2004.

V dôsledku toho úspešní uchádzači interných výberových konaní na postup do inej kategórie uverejnených pred 1. májom 2004, ktorí boli zapísaní do rezervného zoznamu po 1. máji 2004, a preto mohli byť vymenovaní do vyššej kategórie až po tomto dátume, nepatria do tej istej kategórie osôb ako úspešní uchádzači iných výberových konaní na postup do inej kategórie vymenovaní do vyššej kategórie pred 1. májom 2004.

(pozri body 96, 98 a 99)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 25. októbra 2005, De Bustamante Tello/Rada, T‑368/03, bod 69 a tam citovaná judikatúra; Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, bod 80

5.      Úradník nemá žiaden legitímny záujem navrhovať zrušenie rozhodnutia z dôvodu formálnej vady a najmä porušenia povinnosti odôvodnenia v prípade, ak administratíva nedisponuje žiadnou voľnou úvahu a je povinná konať tak, ako konala, pričom zrušenie napadnutého rozhodnutia môže viesť iba k prijatiu vecne zhodného rozhodnutia, ako je zrušené rozhodnutie.

(pozri bod 112)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 23. apríla 2002, Campolargo/Komisia, T‑372/00, bod 62

6.      Článok 7 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku úradníkov stanovuje, že nové označenie platových tried vykonané k 1. máju 2004 podľa článku 2 ods. 1 tejto prílohy nepovedie k zmenám základného mesačného platu úradníkov prijatých pred týmto dátumom. Na tento účel odsek 2 vyššie uvedeného článku 7 stanovuje, že pre každého úradníka sa k 1. máju 2004 vypočíta multiplikačný faktor, ktorý sa rovná pomeru medzi základným mesačným platom, ktorý je vyplácaný každému z týchto úradníkov pred 1. májom 2004, a uplatniteľnou čiastkou vymedzenou v článku 2 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku. Odsek 3 tohto článku 2 stanovuje, že platy pre nové dočasné triedy sa použijú ako uplatniteľné čiastky v zmysle článku 7 prílohy XIII služobného poriadku. Cieľom článku 7 je teda zabrániť tomu, aby skutočnosť, že sa premenovali platové triedy, viedla k akejkoľvek zmene základných mesačných platov úradníkov prijatých podľa starého služobného poriadku a najmä zabrániť bezdôvodnému obohateniu z ich strany.

Okrem toho článok 2 ods. 2 prílohy XIII služného poriadku určuje základný mesačný plat pre každú platovú triedu a každý platový stupeň nových dočasných platových tried. Podľa tohto ustanovenia v spojení s článkom 8 prílohy XIII služobného poriadku upravujúceho zmenu označenia dočasných platových tried na nové platové triedy dvoch funkčných skupín vytvorených novým služobným poriadkom odmeny vzťahujúce sa na rôzne platové triedy a platové stupne funkčnej skupiny AST sú rovnaké ako platové triedy a platové stupne funkčnej skupiny AD, ktorým zodpovedajú.

Okrem toho článok 45a služobného poriadku stanovuje systém, podľa ktorého od 1. mája 2006 postup z funkčnej skupiny AST (nahrádzajúcej predchádzajúce kategórie B, C a D) do funkčnej skupiny AD (nahrádzajúcej kategóriu A) sa už nevykonáva na základe interného výberového konania, ale na základe takzvaného certifikačného postupu, ktorý je založený na úspešnej účasti na vzdelávacom programe. V odseku 3 článku 45a služobného poriadku sa výslovne stanovuje, že vymenovanie na pracovné miesto vo funkčnej skupine AD neovplyvní platovú triedu a platový stupeň, v ktorom je zamestnanec zaradený v okamihu vymenovania.

Vzhľadom na tieto ustanovenia sa zdá, že normotvorca Únie si želal, aby postup do vyššej funkčnej skupiny bol spojený s výkonom funkcie riadiaceho pracovníka a výhodnejšou perspektívou služobného postupu, ale nie s okamžitým zvýšením platu.

Nový služobný poriadok preto nestanovuje pre úradníka žiadnu zmenu základného platu ani z dôvodu, že nadobudol účinnosť, ani z dôvodu postupu tohto úradníka do vyššej funkčnej skupiny.

Hoci normotvorca chcel prijatím článku 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku priznať výhodu úradníkom, ktorí na základe interného výberového konania na postup do inej kategórie preukázali svoju schopnosť zastávať pracovné miesta vyššej kategórie, neželal si, aby táto výhoda presiahla výhodu úradníkov, ktorí od 1. mája 2006 uspeli v certifikačnom postupe.

V súlade s článkom 7 prílohy XIII služobného poriadku a pri neexistencii výslovných protichodných ustanovení v tejto prílohe preto musí byť plat úradníkov, ktorí sú vymenovaní na základe článku 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku, vypočítaný tak ako plat úradníkov prijatých pred 1. májom 2004 s uplatnením multiplikačného faktora.

(pozri body 131 – 139)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 11. mája 2011, Caminiti/Komisia, F‑71/09, bod 46

7.      Článok 5 prílohy XIII služobného poriadku úradníkov nespomína pre prípady postupu do inej kategórie body na povýšenie získané v predchádzajúcej kategórii. Predmetom tohto článku je totiž najmä vymedziť zaradenie do platovej triedy a platového stupňa, ak sú úspešní uchádzači interných výberových konaní na postup do inej kategórie zapísaní do zoznamu vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 vymenovaní do vyššej kategórie podľa nového služobného poriadku.

Okrem toho vymenovanie do vyššej platovej triedy v dôsledku interného výberového konania sa môže prirovnať k povýšeniu, a preto sa uplatňujú pravidlá služobného poriadku týkajúce sa povýšenia vo vlastnom zmysle slova.

Keďže vymenovanie do vyššej platovej triedy v nadväznosti na interné výberové konanie sa môže prirovnať k povýšeniu, tým viac to preto musí platiť pre vymenovanie do vyššej kategórie v dôsledku interného výberového konania na postup do inej kategórie: postup do vyššej kategórie, ktorý znamená výkon odlišných úloh, predstavuje povýšenie a treba uplatňovať pravidlá týkajúce sa povýšenia.

Nezrušenie bodov získaných úradníkom vymenovaným do vyššej kategórie na základe článku 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku by malo za následok uľahčenie jeho povýšenia predovšetkým na základe bodov získaných v jeho predchádzajúcej kategórii, čo by bolo v rozpore s článkom 45 služobného poriadku, podľa ktorého sa porovnanie zásluh úradníka na účely jeho povýšenia musí vykonať vo vzťahu k jeho kolegom v rovnakej platovej triede. Z tohto článku služobného poriadku totiž jednoznačne vyplýva, že administratíva musí pri hodnotení porovnateľných zásluh úradníkov spôsobilých na povýšenie rovnakej platovej triedy zohľadniť body na povýšenie, ktoré títo úradníci získali v predchádzajúcej platovej triede. Body získané úradníkom pred jeho postupom do inej kategórie zodpovedajú zásluhám preukázaným na pracovnom mieste nižšej kategórie a pri výkone odlišného typu úloh. Tieto body teda slúžili na povýšenie do ďalšej platovej triedy v nižšej kategórii a nemôžu slúžiť na povýšenie do ďalšej platovej triedy vo vyššej kategórii, v ktorej dotknutá osoba ešte nepreukázala svoje zásluhy.

V takom prípade by zachovanie získaných bodov malo za následok, že úradníkovi zaradenému na základe článku 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku v nadväznosti na postup do inej kategórie by sa umožnilo získať príležitosť na rýchlejšie povýšenie ako jeho kolegom v rovnakej platovej triede, ktorí vstúpili do vyššej kategórie na základe článku 45 služobného poriadku, čo by bolo v rozpore so zásadou rovnosti zaobchádzania, ktorá implikuje, že všetci úradníci v rovnakej platovej triede s rovnakými zásluhami majú rovnakú príležitosť byť povýšení do vyššej platovej triedy.

(pozri body 155 – 157, 159 a 160)

Odkaz:

Súdny dvor: 13. decembra 1984, Vlachos/Súdny dvor, 20/83 a 21/83, body 22 až 24

Súd pre verejnú službu: 28. júna 2007, Da Silva/Komisia, F‑21/06, bod 75