Language of document :

13. märtsil 2006 esitatud hagi - Arnaldos Rosauro jt versus komisjon

(Kohtuasi F-29/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Andres Arnaldos Rosauro jt (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Jaume)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

tühistada hagejate ametisse nimetamise otsused koos palgalehtedega, mille nad said alates päevast, mil nad läksid C ametikategoorialt üle B ametikategooriale, selles osas, milles nad nimetatakse neis ametisse palgaastmele B*3/B*4 ning milles nende põhipalk on jäetud samaks, mis enne ametikategooria muutmist, kohaldades korrutustegurit;

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus tühistada hagejate edutamispunktid ("arvele lisatud punktid") nende üleminekul C ametikategoorialt B ametikategooriale;

kohustada ametisse nimetavat asutust nende tühistamiste tagajärjel, s.o tagasiulatuvalt päevast, mil nad läksid C ametikategoorialt üle B ametikategooriale: 1) nimetada hagejad personalieeskirjade XIII lisa artikli 2 alusel palgaastmele B*5/B*6, 2) määrata kindlaks nende põhipalk, millele neil on õigus personalieeskirjade XIII lisa artikli 2 alusel, korrutustegurit kohaldamata, 3) jätta hagejatele pärast nende üleminekut B ametikategooriale alles teenetepunktid ja üleviimise punktid, mis nad kogusid C kategooria ametnikena;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad on kõik läbinud sisekonkursi COM/PB/04 ühelt ametikategoorialt teisele üleminekuks, mille teadaanne avaldati enne uute personalieeskirjade jõustumise kuupäeva. Kostja nimetas nad pärast seda kuupäeva kõrgema kategooria ametikohale, tõstmata sealjuures nende palka ja seda korrutusteguri kohaldamise tõttu. Peale selle tühistati nende edutamispunktid.

Hagejad esitavad oma hagis kolm väidet, millest esimeses on öeldud, et nende nimetamine palgaastmele B*3/B*4 ei ole õiguspärane, kuna konkursiteadaandes nimetatud palgaastmed vastavad personalieeskirjade XIII lisa artikli 2 kohaselt palgaastmetele B*5/B*6.

Mis puutub teise vastuväitesse, siis selles väidavad hagejad, et korrutusteguri kohaldamine nende palgale on ühelt poolt vastuolus personalieeskirjadega, milles ei ole kusagil mainitud sellise korrutusteguri kohaldamist käesoleval juhul, ning teiselt poolt mittediskrimineerimise, õiguspärase ootuse ja omandatud õiguste põhimõtetega.

Mis puutub lõpetuseks kolmandasse vastuväitesse, siis kinnitavad hagejad, et nende edutamispunktide tühistamine on vastuolus personalieeskirjade artikli 45a ja XIII lisa artikli 5 mõttega ja võrdse kohtlemise põhimõttega.

____________