Language of document :

Kanne 13.3.2006 - Arnaldos Rosauro ym. v. komissio

(Asia F-29/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Andres Arnaldos Rosauro ym. (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Jaume)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Kantajien vaatimukset

kantajia koskeva nimityspäätös ja palkkakuitit, jotka he ovat saaneet siitä päivästä alkaen, jona heidät siirrettiin ura-alueelta C ura-alueelle B, on kumottava siltä osin kuin niissä nimitetään heidät palkkaluokkaan B*3/B*4, ja heidän aikaisempi peruspalkkansa ennen ura-alueen muuttamista on säilytettävä soveltamalla korotuskerrointa

nimittävän viranomaisen päätös poistaa kantajien ylennyspisteet ("selkäreppu") sen johdosta, että heidät siirrettiin ura-alueelta C ura-alueelle B, on kumottava

nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava näiden kumoamisten vaikutukset, eli että takautuvin vaikutuksin siitä lähtien, kun kantajat on siirretty ura-alueelta C ura-alueelle B: 1) kantajat on nimitettävä palkkaluokkaan B*5/B*6 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan mukaisesti, 2) kantajiin on sovellettava sitä peruspalkkaa, johon heillä on oikeus henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 2 kohdan mukaan korotuskerrointa soveltamatta, 3) heille ura-alueella C kertyneet ansiopisteet on säilytettävä ura-alueelle B siirtämisen jälkeen

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat siirrettiin kaikki sisäisen kilpailun COM/PB/04 perusteella toiseen palkkaluokkaan. Kilpailuilmoitus julkaistiin ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa. Niiden voimaantultua vastaaja nimitti heidät ylempään ura-alueeseen, mutta heidän palkkansa ei kuitenkaan noussut korotuskertoimen soveltamisen vuoksi. Lisäksi heidän ylennyspisteensä alennettiin nollaan.

Kantajat esittävät kanteessaan kolme kanneperustetta, joista ensimmäinen on, että heidän nimityksensä palkkaluokkaan B*3/B*4 on laiton, koska kilpailuilmoituksessa mainitut palkkaluokat vastaavat palkkaluokkia B*5/B*6 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan mukaisesti.

Kantajat väittävät toisessa kanneperusteessaan, että korotuskertoimen soveltaminen heidän palkkaansa on yhtäältä vastoin henkilöstösääntöjä, joissa ei mainita mitään tuollaisen korotuskertoimen soveltamisesta kyseessä olevassa tapauksessa, ja toisaalta vastoin syrjintäkiellon periaatetta, luottamuksensuojan periaatetta sekä saavutettujen oikeuksien periaatetta.

Kantajat esittävät kolmannessa kanneperusteessaan, että heidän ylennyspisteidensä kumoaminen on vastoin henkilöstösääntöjen 45 a artiklan ja niiden liitteessä XIII olevan 5 artiklan henkeä sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

____________