Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 13. martā - Arnaldos Rosauro u.c. pret Komisiju

(lieta F-29/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Andres Arnaldos Rosauro un citi, (pārstāvji - S. Rodrigues un A. Jaume, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt aktus par prasītāju iecelšanu citā kategorijā, kā arī algas lapas, ko viņi saņēmuši kopš dienas, kad viņus no C kategorijas pārcēla B kategorijā, jo šiem aktiem viņi ir iecelti B*3/B*4 pakāpē un, piemērojot korekcijas koeficientu, tiem ir saglabāta tā pati pamatalga, kāda tiem bija pirms kategorijas maiņas;

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu dzēst prasītāju nopelnu punktus ("mugursoma") pēc to pārcelšanas no C kategorijas uz B kategoriju;

norādīt iecēlējinstitūcijai par atcelšanas sekām, proti, ar atpakaļejošu spēku, no dienas, kad viņi tika pārcelti no C kategorijas uz B kategoriju: 1) iecelt prasītājus B*5/B*6 pakāpē atbilstoši Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. pantam, 2) noteikt viņiem tādu pamatalgu, uz kuru tiem ir tiesības saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. panta 2. punktu, nepiemērojot korekcijas koeficientu, 3) pēc pārcelšanas uz B kategoriju saglabāt nopelnu punktus un pārejas punktus, ko tie ieguvuši, strādājot C kategorijā;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Visi prasītāji ir izturējuši iekšējo konkursu kategorijas maiņai COM/PB/04, paziņojums par kuru tika publicēts pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā. Pēc šī datuma atbildētāja viņus iecēla augstākā kategorijā, tomēr nepaaugstinot algu, jo tika piemērots korekcijas koeficients. Turklāt viņu nopelnu punkti tika dzēsti.

Prasībā prasītāji izvirza trīs iebildumus, no kuriem pirmais ir saistīts ar to, ka iecelšana B*3/B*4 pakāpē ir prettiesiska, jo paziņojumā par konkursu minētajām pakāpēm līdzvērtīga ir B*5/B*6 pakāpe, kā to nosaka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. pants.

Izvirzot otro iebildumu, prasītāji norāda, ka korekcijas koeficienta piemērošana viņu atalgojumam ir pretrunā, pirmkārt, ar Civildienesta noteikumiem, kuros nav minēts, ka šajā gadījumā būtu jāpiemēro šāds koeficients, un, otrkārt, ar nediskriminācijas principu, tiesiskās paļāvības aizsardzības principu, kā arī iegūto tiesību principu.

Visbeidzot, izvirzot trešo iebildumu, prasītāji apgalvo, ka viņu nopelnu punktu dzēšana ir pretrunā ar Civildienesta noteikumu 45.a panta un XIII pielikuma 5. panta jēgu, kā arī ar vienlīdzīgas attieksmes principu.

____________