Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 13. martā - Hanot pret Komisiju

(lieta F-30/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cécile Hanot, Luksemburga, (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punktu un 12. pantu par prettiesiskiem;

atcelt lēmumu, ar ko prasītāju ieceļ asistenta amatā, tiktāl, ciktāl ar to nosaka viņas klasifikāciju B*3 pakāpes 5. līmenī saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punktu;

atcelt lēmumu, ar ko anulē visus punktus, kuri veido prasītājas "sac à dos";

atcelt lēmumu, ar ko prasītājas atalgojuma noteikšanai piemēro reizināšanas koeficientu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja ir veiksmīgā kandidāte, kas izturējusi iekšējo konkursu COM/PB/04 par pārcelšanu citā kategorijā, paziņojums par kuru tika publicēts pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās datuma. Pēc minētā datuma atbildētāja iecēla viņu augstākā kategorijā, tomēr saglabājot iepriekšējo pakāpi, līmeni un reizināšanas koeficientu. Savukārt viņas amatā paaugstināšanas punktu skaits tika samazināts līdz nullei.

Savā prasībā prasītāja, pirmkārt, norāda uz to, ka apstrīdētie lēmumi pārkāpj juridisko struktūru, ko izveidoja viņas saņemtais konkursa paziņojums, kā arī Civildienesta noteikumu 5., 29. un 31. pantu, tiesību uz karjeru principu un samērīguma principu.

Turklāt prasītāja apgalvo, ka šie lēmumi pārkāpj arī vienlīdzīgas attieksmes principu un nediskriminācijas principu. Pirmkārt, veiksmīgie kandidāti, kas izturējuši to pašu konkursu vai tā paša līmeņa konkursu, ir klasificēti dažādos līmeņos atkarībā no tā, vai viņi ir pieņemti darbā pirms vai pēc jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās. Otrkārt, ierēdņi, kas nav izturējuši konkursu par pārcelšanu citā kategorijā, nokļuva labvēlīgākā stāvoklī, jo viņiem ir saglabāti viņu amatā paaugstināšanas punkti; savukārt prasītājas "sac à dos" ir samazināts līdz nullei.

Visbeidzot, prasītāja uzskata, ka apstrīdētie lēmumi pārkāpj tiesiskās paļāvības aizsardzības principu, jo viņa varēja gaidīt, ka viņu iecels konkursa paziņojumā norādītajā pakāpē.

____________