Language of document :

Žaloba podaná 13. marca 2006 - Hanot/Komisia

(Vec F-30/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cécile Hanot (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť články 5 ods. 2 a 12 prílohy XIII služobného poriadku za nezákonné,

zrušiť osobitné rozhodnutie, ktorým bola žalobkyňa vymenovaná na miesto asistentky, v časti kde stanovuje jej zaradenie do platovej triedy B*3, platového stupňa 5 podľa článku 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku,

zrušiť osobitné rozhodnutie o zrušení súboru bodov tvoriacich žalobkynin "súbor bodov pre povýšenie",

zrušiť osobitné rozhodnutie o použití násobiaceho koeficientu pre účely určenia odmeny žalobkyne,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa je účastníčkou vnútorného výberového konania na zmenu kategórie COM/PA/04, ktorého oznámenie bolo zverejnené pred dňom účinnosti nového služobného poriadku. Po tomto dni bola menovaná žalovanou do vyššej kategórie s tým, že jej bola zachovala platová trieda, platový stupeň a násobiaci koeficient ako predtým. Na druhej strane sa jej však zrušili body pre povýšenie.

Žalobkyňa vo svojej žalobe namieta, že napadnuté rozhodnutia porušujú zákonný rámec tvorený oznámením o výberovom konaní, ktorému bola podriadená ako aj články 5, 29 a 31 služobného poriadku, zásadu kariérneho postupu a zásadu proporcionality.

Žalobkyňa sa ďalej domnieva, že tieto rozhodnutia porušujú aj zásadu rovnosti zaobchádzania a zásadu zákazu diskriminácie. Na jednej strane platové zaradenia účastníkov toho istého výberového konania alebo výberových konaní tej istej úrovne boli stanovené na rôznych úrovniach podľa toho, či sa prijímanie do zamestnania konalo pred alebo po nadobudnutí účinnosti nového služobného poriadku. Na druhej strane úradníci, ktorí neuspeli vo výberovom konaní na zmenu kategórie by boli zvýhodnení vzhľadom na skutočnosť, že títo naďalej disponujú bodmi pre povýšenie, kým "súbor bodov pre povýšenie" žalobkyne bol zrušený.

Na záver napadnuté rozhodnutia podľa žalobkyne popierajú zásadu ochrany legitímnej dôvery keďže mohla očakávať svoje vymenovanie do platovej triedy uvedenej v oznámení o výberovom konaní.

____________