Language of document :

Talan väckt den 13 mars 2006 - Cécile Hanot mot kommissionen

(mål F-30/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Cécile Hanot (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förklara att artiklarna 5 andra stycket och 12 i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna är rättsstridiga,

ogiltigförklara beslutet att utse sökanden som assistent, i den del sökandens placering fastställts till lönegrad B 3, löneklass 5, i enlighet med artikel 5 andra stycket i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna,

ogiltigförklara beslutet att undanröja sökandens totala erhållna poängsumma (sökandens "sac à dos-poäng"),

ogiltigförklara beslutet att tillämpa en multipliceringsfaktor för att räkna ut sökandens lön,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har upptagits på förteckningen över godkända sökande i det interna uttagningsprovet för befordran till en annan kategori COM/PB/04, där meddelandet om uttagningsprov publicerades innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft. Efter detta datum placerades hon av svaranden i den högre tjänstekategorin, dock med bibehållen lönegrad, löneklass och multipliceringsfaktor. I gengäld återställdes summan av hennes befordringspoäng till noll.

I sin talan gör sökanden inledningsvis gällande att den rättsliga ram som meddelandet om det uttagningsprov som hon godkänts i utgör, samt artiklarna 5, 29 och 31 i tjänsteföreskrifterna, principen om möjlighet att göra karriär och proportionalitetsprincipen inte beaktas i de ifrågasatta besluten.

Sökanden gör vidare gällande att de ovannämnda besluten likaså åsidosätter principen om likabehandling och icke-diskriminering. Dels har godkända sökande från samma uttagningsprov eller från uttagningsprov i samma nivå placerats i olika löneklasser beroende på om tillsättningen skett före eller efter det att de nya tjänsteföreskrifterna trätt i kraft. Dels har sökanden missgynnats i förhållande till de personer som klarat uttagningsprovet för befordran till annan tjänstekategori, eftersom dessa personer behållit sina befordringspoäng, medan sökandenas "sac-à-dos-poäng" undanröjts.

Sökanden gör slutligen gällande att principen om skydd för berättigade förväntningar åsidosätts i de ifrågasatta besluten eftersom det var berättigat för sökanden att förvänta sig att placeras i den lönegrad som angavs i meddelandet om uttagningsprov.

____________