Language of document :

Sag anlagt den 13. marts 2006 - Perez-Minayo Barroso og Pino mod Kommissionen

(Sag F-31/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Isabelle Perez-Minayo Barroso (Bruxelles, Belgien) og Marco Pino (Bruxelles, Belgien) (ved avocat S. Orlandi)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Det fastslås, at artikel 5 og 12 i vedtægtens bilag XIII er ulovlige.

Annullation af de individuelle afgørelser om udnævnelse af sagsøgerne til en stilling som fuldmægtig, for så vidt som sagsøgernes indplacering herved fastsættes i medfør af artikel 5, stk. 2, i vedtægtens bilag XIII.

Annullation af de individuelle afgørelser om at slette de points, sagsøgerne har optjent i deres tidligere kategori og som udgør deres "optjente points".

Annullation af de individuelle afgørelser om anvendelse af en multiplikationsfaktor, der er mindre end 1, med henblik på fastsættelse af sagsøgernes løn.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne bestod den interne udvælgelsesprøve med henblik på overgang til kategori KOM/PA/04, hvis meddelelse blev offentliggjort inden den nye vedtægts ikrafttrædelsestidspunkt. Sagsøgerne blev efter dette tidspunkt af Kommissionen udnævnt til en højere kategori, men med opretholdelse af samme lønklasse, løntrin og multiplikationsfaktor som tidligere. Til gengæld blev sagsøgernes forfremmelsespoints nulstillet.

Sagsøgerne har i stævningerne først anført, at de anfægtede afgørelser tilsidesætter den retlige ramme, som er fastsat ved meddelelsen om den udvælgelsesprøve, de har bestået, samt vedtægtens artikel 5, 29 og 31, princippet om ret til karriere og proportionalitetsprincippet.

Sagsøgerne har dernæst anført, at nævnte afgørelser ligeledes tilsidesætter ligebehandlingsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling. Dels bliver indplaceringerne af beståede ansøgere fra samme udvælgelsesprøve eller fra udvælgelsesprøver på samme niveau fastsat på forskellige niveauer alt efter, om ansættelsen finder sted før eller efter ikrafttrædelsen af den nye vedtægt. Dels diskrimineres sagsøgerne i forhold til de tjenestemænd, som blev udnævnt til en stilling som fuldmægtig i forbindelse med certificeringsproceduren, henset til den omstændighed, at sidstnævnte fortsat råder over deres forfremmelsespoints, mens sagsøgernes optjente points er blevet nulstillet.

Endelig tilsidesætter de anfægtede afgørelser ifølge sagsøgerne princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, for så vidt som de kunne forvente at blive udnævnt i de lønklasser, der var angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

____________