Language of document :

Tožba, vložena 13. marca 2006 - Perez Minayo Barroso in Pino proti Komisiji

(Zadeva F-31/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeče stranke: Isabelle Perez-Minayo Barroso (Bruselj, Belgija) in Marco Pino (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. Orlandi, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev nezakonitosti členov 5 in 12 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom;

razglasitev ničnosti posameznih odločb o imenovanju tožečih strank na delovno mesto administratorja, v delu, kjer določajo njihovo razvrstitev na podlagi člena 5(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom;

razglasitev ničnosti posameznih odločb o ukinitvi vseh točk, ki sta jih zbrali tožeči stranki v nekdanji kategoriji in ki so bile njun "nahrbtnik";

razglasitev ničnosti posameznih odločb o uporabi multiplikacijskega faktorja, nižjega od 1, za določitev plačila tožečih strank;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki sta izbrana udeleženca notranjega natečaja za prehod iz kategorije COM/PA/04, ki je bil objavljen pred datumom, ko so začeli veljati novi Kadrovski predpisi. Po tem datumu ju je tožena stranka imenovala v višjo kategorijo, vendar sta obdržali enak naziv, plačilni razred in multiplikacijski faktor kot sta ga imeli prej. Nasprotno, pa sta izgubili svoje napredovalne točke.

V svoji tožbi tožeči stranki najprej zatrjujeta, da izpodbijane odločbe kršijo okvir zakonitosti, ki ga vzpostavlja objava natečaja, na podlagi katerega sta bili izbrani, člene 5, 29 in 31 Kadrovskih predpisov, načelo upravičenosti do kariere in načelo sorazmernosti.

Tožeči stranki nato trdita, da navedene odločbe prav tako kršijo načelo enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije. Izbrani udeleženci na istem natečaju oziroma na natečaju iste stopnje, ki so se zaposlili pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov, naj bi bili na eni strani uvrščeni različno kot tisti, ki so se zaposlili po njem. Na drugi strani pa naj bi se tožeči stranki obravnavalo manj ugodno kot uradnike, imenovane na delovno mesto administratorja v okviru certifikacije zato, ker slednji še imajo napredovalne točke medtem ko sta tožeči stranki izgubili "nahrbtnik".

Nazadnje tožeči stranki menita, da izpodbijane odločbe kršijo načelo varstva zaupanja v pravo, saj sta lahko pričakovali, da bosta imenovani v naziv, naveden v objavi natečaja.

____________