Language of document : ECLI:EU:F:2007:169

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 4. oktobra 2007

Zadeva F-32/06

María del Carmen de la Cruz in drugi

proti

Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (OSHA)

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Spremembe Kadrovskih predpisov za uradnike – Nekdanji lokalni uslužbenci – Razvrstitev in določitev osebnih prejemkov ob zaposlitvi – Enakost delovnih mest – Posvetovanje z odborom uslužbencev“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero M. del Carmen de la Cruz, I. Estrataetxe in S. Grados ter G. Moral in J. I. Sánchez, pogodbeni uslužbenci OSHE, predlagajo razglasitev ničnosti odločb OSHE, s katerimi so bili razvrščeni v funkcionalno skupino II namesto v funkcionalno skupino III na podlagi njihovih pogodb o zaposlitvi z dne 28. in 29. aprila 2005, in, posledično, vrnitev vseh njihovih pravic od 1. maja 2005, ter predvsem plačilo odškodnine in zamudnih obresti.

Odločitev: Odločbe OSHE o razvrstitvi tožečih strank v funkcionalno skupino II na podlagi njihovih pogodb pogodbenih uslužbencev, podpisanih 28. in 29. aprila 2005, se razglasijo za nične. V preostalem se predlogi zavrnejo. OSHI se naloži plačilo stroškov.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Pravni interes

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

2.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Istovetnost predmeta in vzroka

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

3.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Ocena nalog, ki lahko spadajo v različne funkcionalne skupine

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 80(2))

4.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Razvrstitev

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člena 4 in 80(2))

1.      Soglasje z aktom, ki posega v položaj, ne povzroči, da ta akt ne posega v položaj. Nasprotna rešitev bi pomenila, da bi oseba, ki jo akt zadeva, ostala brez vsakršne možnosti izpodbijati akt, čeprav bi bil nezakonit, kar bi bilo v nasprotju s sistemom pravnih sredstev, določenim s Pogodbo in Kadrovskimi predpisi.

(Glej točko 36.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 11. julij 1996, Ortega Urretavizcaya proti Komisiji, T‑587/93, RecFP, str. I‑A‑349 in II‑1027, točka 28.

2.      Pravilo skladnosti med upravno pritožbo in poznejšo tožbo zahteva, da je očitek, naveden pred sodiščem Skupnosti, dopusten le, če je bil naveden že v predhodnem postopku, tako da se lahko organ za imenovanja, dovolj natančno seznani z očitki zainteresirane osebe zoper izpodbijano odločbo. To pravilo je utemeljeno s samim ciljem predhodnega postopka, katerega namen je omogočiti sporazumno rešitev sporov, ki so nastali med uradniki in upravo. Navedeni organ mora torej biti jasno obveščen o očitkih tožeče stranke, da ji lahko predlaga morebitno sporazumno rešitev.

Iz tega sledi, da v tožbah uradnikov predlogi, predstavljeni pred sodiščem Skupnosti, lahko vsebujejo samo izpodbojne razloge, ki temeljijo na enakem vzroku kot izpodbojni razlogi, navedeni v pritožbi, pri čemer je treba poudariti, da se ti lahko oblikujejo, tako da se pred sodiščem Skupnosti predstavijo tožbeni razlogi in trditve, ki v pritožbi niso nujno navedeni, vendar pa so z njo tesno povezani. Namen zadnjenavedene zahteve ne sme biti strogo in dokončno zavezovati morebitno predhodno fazo, če v predlogih, predstavljenih v tej zadnji fazi, podlaga in predmet pritožbe nista spremenjena.

(Glej točke od 38 do 42.)

Napotitev na:

Sodišče: 1. julij 1976, Sergy proti Komisiji, 58/75, Recueil, str. 1139, točka 33; 20. maj 1987, Geist proti Komisiji, 242/85, Recueil, str. 2181, točka 9; 26. januar 1989, Koutchoumoff proti Komisiji, 224/87, Recueil, str. 99, točka 10; 14. marec 1989, Del Amo Martinez proti Parlamentu, 133/88, Recueil, str. 689, točki 9 in 10; 19. november 1998, Parlament proti Gaspari, C‑316/97 P, Recueil, str. I‑7597, točka 17;

Sodišče prve stopnje: 29. marec 1990, Alexandrakis proti Komisiji, T‑57/89, Recueil, str. II‑143, točka 8; 7. julij 2004, Schmitt proti EAR, T‑175/03, ZOdl. JU, str. I‑A‑211 in II‑939, točka 42 in navedena sodna praksa.

3.      Ob upoštevanju široke diskrecijske pravice, ki jo imajo institucije ali izvajalske agencije pri ocenjevanju nalog, ki lahko spadajo v različne funkcionalne skupine iz člena 80(2) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, mora biti nadzor Sodišča za uslužbence nad upoštevanjem razdelitve teh nalog med navedene funkcionalne skupine omejen na vprašanje, ali je organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, deloval v razumnih mejah in ni očitno nepravilno uporabil svoje diskrecijske pravice.

(Glej točko 65.)

4.      Uprava stori očitno napako pri presoji, ko v funkcionalno skupino II razvrsti pogodbene uslužbence, katerim so bile dodeljene naloge, katerih opravljanje zahteva dobro strokovno znanje, zlasti na področjih, kot so računovodski in finančni predpisi, postopki javnih razpisov, upravljanje dokumentov in informacij ali informacijska tehnologija. Te naloge zanesljivo vključujejo naloge usklajevanja, priprave osnutkov, upravljanja, nadzora in občasno celo priprave, ki zahtevajo določeno raven samostojnosti. Take naloge presegajo okvir „pisarniških in tajniških nalog“ ali celo nalog „pisarniškega poslovanja“, ki spadajo v funkcionalno skupino II. Čeprav lahko nekatere od teh nalog ustrezajo pristojnostim funkcionalne skupine II, pa v celoti spadajo med „izvedbene naloge, naloge pri pripravi osnutkov“ ali „računovodske“ naloge in „druge enakovredne […] naloge“ v smislu člena 80(2) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki opredeljujejo pristojnosti, ki spadajo v funkcionalno skupino III.

Nepomembna je okoliščina, da se poročila o oceni dela, ki ga opravijo ti uslužbenci, nanašajo na obdobje, v katerem so bili zaposleni kot lokalni uslužbenci, ker se naloge, ki so jim bile dodeljene, niso bistveno spremenile, potem ko so bili zaposleni kot pogodbeni uslužbenci. Poleg tega dejstvo, da so ti uslužbenci v preteklosti opravljali to delo kot lokalni uslužbenci na podlagi člena 4 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev v različici, ki je veljala pred 1. majem 2004, ne more vplivati na razlago in pravilno uporabo člena 80(2) navedenih pogojev.

Prav tako ni pomembno dejstvo, da ti uslužbenci opravljajo svoje naloge pod nadzorom uradnika ali začasnega uslužbenca, ker je tako pravilo določeno v členu 80(2) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev za vse pogodbene uslužbence ne glede na funkcionalno skupino, v katero so razvrščeni.

(Glej točke od 72 do 76.)