Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 30 юни 2010 г. - Hanot/Комисия

(Дело F-30/06)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 131, 3.6.2006 г., стр. 50.