Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 juni 2010 - Hanot / Commissie

(Zaak F-30/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 131 van 3.6.2006, blz. 50.