Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 czerwca 2010 r. - Hanot przeciwko Komisji

(Sprawa F-30/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 131 z 3.6.2006, s. 50.