Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 15. september 2017 – Forbundsrepublikken Tyskland mod Adel Hamed

(Sag C-540/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesverwaltungsgericht

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Forbundsrepublikken Tyskland

Sagsøgt: Adel Hamed

Præjudicielle spørgsmål

Er EU-retten til hinder for, at en medlemsstat (her Tyskland) i henhold til gennemførelsen af hjemmelen i artikel 33, stk. 2, litra a), i direktiv 2013/32/EU 1 henholdsvis den foregående ordning i artikel 25, stk. 2, litra a), i direktiv 2005/85/EF 2 afviser en ansøgning om international beskyttelse, fordi ansøgeren er blevet tildelt flygtningestatus i en anden medlemsstat, såfremt udformningen af den internationale beskyttelse, navnlig levevilkårene for anerkendte flygtninge i den anden medlemsstat (her Bulgarien), der allerede har tilkendt ansøgeren international beskyttelse,

a)    ikke opfylder kravene i artikel 20 ff. i direktiv 2011/95/EU 3 og/eller

b)    er i strid med artikel 4 i chartret om grundlæggende rettigheder henholdsvis EMRK’s artikel 3?

Såfremt det første spørgsmål, litra a) eller b), besvares bekræftende: Gælder dette ligeledes, når

a)    anerkendte flygtninge i den medlemsstat, der har anerkendt flygtningestatus (i den foreliggende sag Bulgarien) ikke eller kun i betydeligt begrænset omfang i forhold til andre medlemsstater modtager eksistenssikrende ydelser, men de for så vidt ikke behandles anderledes end den pågældende medlemsstats statsborgere

b)    anerkendte flygtninge ganske vist formelt og retligt er ligestillet med landets egne statsborgere, men de i praksis har vanskeligere adgang til de dermed forbundne ydelser, og der ikke findes et passende integrationsprogram, som er dimensioneret til at imødekomme den berørte persongruppes særlige behov med henblik på at sikre en faktisk ligebehandling med landets egne borgere?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26.6.2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT 2013, L 180, s. 609).

2     Rådets direktiv 2005/85/EF af 1.12.2005 om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne (EUT 2005, L 326, s. 13).

3     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13.12.2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (EUT 2011, L 337, s. 9).