Language of document :

Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 13. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht - Německo) – Spolková republika Německo v. Adel Hamed (C‑540/17) a Amar Omar (C‑541/17)

(Spojené věci C-540/17 a 541/17)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Společné řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany – Směrnice 2013/32/EU – Článek 33 odst. 2 písm. a) – Odmítnutí žádosti o azyl orgány členského státu jako nepřípustné z důvodu předchozího přiznání postavení uprchlíka v jiném členském státě – Článek 4 Listiny základních práv Evropské unie – Skutečné a prokázané riziko nelidského či ponižujícího zacházení – Životní podmínky osob, jíž bylo přiznáno postavení uprchlíka v uvedeném jiném členském státě“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Spolková republika Německo

Žalovaní: Adel Hamed (C‑540/17) a Amar Omar (C‑541/17)

Výrok

Článek 33 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát využil možnosti nabízené uvedeným ustanovením a odmítl žádost o mezinárodní ochranu jako nepřípustnou z důvodu, že žadateli již bylo přiznáno postavení uprchlíka v jiném členském státě, pokud předvídatelné životní podmínky tohoto žadatele jako osoby, jíž bylo přiznáno postavení uprchlíka v uvedeném jiném členském státě, by ho vystavovaly nebezpečí nelidského či ponižujícího zacházení ve smyslu článku 4 Listiny základních práv Evropské unie.

____________

1 Úř. věst. C 402, 27.11.2017.