Language of document :

Tiesas (otrā palāta) 2019. gada 13. novembra rīkojums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vācijas Federatīvā Republika/Adel Hamed (C540/17), Amar Omar (C541/17)

(Apvienotās lietas C540/17 un C541/17) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Kopējās procedūras starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai – Direktīva 2013/32/ES – 33. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Dalībvalsts iestāžu veikta patvēruma pieteikuma noraidīšana, atzīstot to par nepieņemamu, bēgļa statusa citā dalībvalstī iepriekšējas piešķiršanas dēļ – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. pants – Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās piemērošanas patiess un pierādīts risks – Bēgļa statusa ieguvēju dzīves apstākļi šajā citā dalībvalstī)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: Vācijas Federatīvā Republika

Atbildētāji: Adel Hamed (C540/17), Amar Omar (C541/17)

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai 33. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek pieļauts, ka dalībvalsts izmanto šajā tiesību normā paredzēto iespēju noraidīt kā nepieņemamu starptautiskās aizsardzības pieteikumu tādēļ, ka pieteicējam jau ir piešķirts bēgļa statuss citā dalībvalstī, ja paredzamie dzīves apstākļi šajā citā dalībvalstī, ar ko šis pieteicējs saskartos kā minētā statusa ieguvējs, viņam radītu nopietnu necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās risku Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. panta izpratnē.

____________

1 OV C 402, 27.11.2017.