Language of document : ECLI:EU:C:2019:964


 


 Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 13. listopadu 2019 – Hamed a Omar

(Spojené věci C540/17 a 541/17)(1)

„Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Společná řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany – Směrnice 2013/32/EU – Článek 33 odst. 2 písm. a) – Odmítnutí žádosti o azyl orgány členského státu jako nepřípustné z důvodu předchozího přiznání postavení uprchlíka v jiném členském státě – Článek 4 Listiny základních práv Evropské unie – Skutečné a prokázané riziko nelidského či ponižujícího zacházení – Životní podmínky žadatelů o postavení uprchlíka v tomto jiném členském státě“

Základní práva – Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu – Dosah – Systematické nedostatky po skončení řízení o udělení mezinárodní ochrany v členském státě z důvodu životních podmínek osob požívajících uvedené ochrany – Zákaz odmítnutí žádosti o azyl jako nepřípustné z důvodu předchozího přiznání postavení uprchlíka v tomto členském státě pro ostatní členské státy – Podmínky – Posouzení existence uvedených nedostatků – Kritéria – Nutnost situace krajní hmotné nouze

[Listina základních práv Evropské unie, článek 4; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32, čl. 33 odst. 2 písm. a)]

(viz body 34–43 a výrok)

Výrok

Článek 33 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát využil možnosti nabízené uvedeným ustanovením a odmítl žádost o mezinárodní ochranu jako nepřípustnou z důvodu, že žadateli již bylo přiznáno postavení uprchlíka v jiném členském státě, pokud předvídatelné životní podmínky tohoto žadatele jako osoby, jíž bylo přiznáno postavení uprchlíka v uvedeném jiném členském státě, by ho vystavovaly nebezpečí nelidského či ponižujícího zacházení ve smyslu článku 4 Listiny základních práv Evropské unie.


1      Úř. věst. C 402, 27.11.2017.