Language of document : ECLI:EU:C:2019:964


 


 Euroopa Kohtu (kümnes koda) 13. novembri 2019. aasta määrus – Hamed ja Omar

(liidetud kohtuasjad C540/17 ja C541/17)(1)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala – Rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühised nõuded – Direktiiv 2013/32/EL – Artikli 33 lõike 2 punkt a – Rahvusvahelise kaitse taotluse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata jätmine põhjendusega, et teine liikmesriik on taotlejale juba andnud pagulasseisundi – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 4 – Reaalne ja tõendatud ebainimliku ja alandava kohtlemise oht – Pagulasseisundi saajate elutingimused selles teises liikmesriigis

Põhiõigused – Piinamise ning ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise keeld – Ulatus – Liikmesriigis rahvusvahelise kaitse andmise menetluse järgselt esinevad süsteemsed puudused, mille põhjuseks on selle kaitse saajate elutingimused – Teiste liikmesriikide suhtes kehtiv keeld jätta varjupaigataotlus vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata põhjusel, et selles liikmesriigis on eelnevalt antud pagulasseisund – Tingimused – Nende puuduste tegeliku olemasolu hindamine – Kriteeriumid – Äärmusliku materiaalse puuduse esinemise nõue

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikkel 4; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/32, artikli 33 lõike 2 punkt a)

(vt punktid 34–43 ja resolutsioon)

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta artikli 33 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui liikmesriik kasutab selle sättega antud võimalust jätta rahvusvahelise kaitse taotlus vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata põhjendusega, et teine liikmesriik on taotlejale juba andnud pagulasseisundi, kui neid elutingimusi arvestades, mis kõnealusel taotlejal selles teises liikmesriigis selle seisundi saajana eeldatavasti on, ähvardab teda reaalne oht, et talle saab osaks Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 4 tähenduses ebainimlik või alandav kohtlemine.


1 ELT C 402, 27.11.2017.