Language of document : ECLI:EU:C:2019:964


 


 2019 m. lapkričio 13 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartis
Hamed ir Omar

(Sujungtos bylos C-540/17 ir C-541/17)(1)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendra tvarka – Direktyva 2013/32/ES – 33 straipsnio 2 dalies a punktas – Valstybės narės institucijų sprendimas atmesti prieglobsčio prašymą kaip nepriimtiną, motyvuojant anksčiau kitoje valstybėje narėje suteiktu pabėgėlio statusu – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnis – Reali ir pagrįsta nežmoniško ar žeminamo elgesio grėsmė – Pabėgėlio statusą turinčių asmenų gyvenimo sąlygos šioje kitoje valstybėje narėje“

Pagrindinės teisės – Kankinimo ir nežmoniško ar žeminamo elgesio arba baudimo uždraudimas – Apimtis – Sisteminiai trūkumai pasibaigus tarptautinės apsaugos suteikimo procedūrai valstybėje narėje, kylantys dėl asmenų, kuriems suteikta minėta apsauga, gyvenimo sąlygų – Draudimas kitoms valstybėms narėms atmesti prieglobsčio prašymą kaip nepriimtiną, motyvuojant anksčiau toje valstybėje narėje suteiktu pabėgėlio statusu – Sąlygos – Minėtų trūkumų buvimo vertinimas – Kriterijai – Sunkios materialinės padėties būtinybė

(Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnis; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32 33 straipsnio 2 dalies a punktas)

(žr. 34–43 punktus ir rezoliucinę dalį)

Rezoliucinė dalis

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos 33 straipsnio 2 dalies a punktą reikia aiškinti kaip draudžiantį valstybei narei pasinaudoti šia nuostata suteikta teise atmesti tarptautinės apsaugos prašymą kaip nepriimtiną, motyvuojant tuo, kad prašytojui pabėgėlio statusas jau buvo suteiktas kitoje valstybėje narėje, kai dėl tikėtinų gyvenimo sąlygų, su kuriomis šis prašytojas susidurtų kaip asmuo, kuriam šioje kitoje valstybėje narėje suteiktas pabėgėlio statusas, kiltų rimta grėsmė patirti nežmonišką ar žeminamą elgesį, kaip tai suprantama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnį.


1 OL C 402, 2017 11 27.