Language of document :

2021 m. liepos 30 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network / Ministras pirmininkas, Kultūros ministerija

(Byla C-470/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network

Atsakovai: Ministras pirmininkas, Kultūros ministerija

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar IP adresą atitinkantys civilinės tapatybės duomenys yra vieni iš srauto ar vietos nustatymo duomenų, kuriems iš esmės taikoma teismo arba nepriklausomos administracinės institucijos, kurios sprendimas turi privalomąją galią, išankstinė kontrolė?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar, atsižvelgiant į tai, kad su naudotojų civiline tapatybe susiję duomenys yra mažiau jautrūs, 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių)1 , siejama su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad administracinė institucija renka šiuos naudotojų IP adresą atitinkančius duomenis ir netaikoma išankstinė teismo arba nepriklausomos administracinės institucijos, kurios sprendimas turi privalomąją galią, kontrolė?

3.    Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar, atsižvelgiant į tai, kad su civiline tapatybe susiję duomenys yra mažiau jautrūs, ir į aplinkybę, kad gali būti renkami tik šie duomenys ir tik siekiant užkirsti kelią nacionalinės teisės aktuose tiksliai, išsamiai ir griežtai apibrėžtų pareigų nesilaikymui, taip pat į aplinkybę, kad teismo arba nepriklausomos administracinės institucijos, kurios sprendimas turi privalomąją galią, atliekama sisteminga prieigos prie kiekvieno naudotojo duomenų kontrolė gali trukdyti šiuos duomenis renkančiai administracinei institucijai teikti jai patikėtas viešąsias paslaugas, pagal direktyvą draudžiama šią kontrolę atlikti pritaikyta tvarka, pavyzdžiui, ją automatizuoti, o prireikus priežiūrą vykdytų tokius duomenis renkančių pareigūnų atžvilgiu nepriklausomos ir nešališkos institucijos vidaus padalinys?

____________

1 OL L 201, 2002, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 514.