Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 30. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network/Premier ministre, Ministère de la Culture

(Lieta C-470/21)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītājas: La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network

Atbildētāji: Premier ministre, Ministère de la Culture

Prejudiciālie jautājumi

Vai personas dati, kas atbilst noteiktai IP adresei, ir daļa no informācijas par datu plūsmu vai atrašanās vietu, kuriem principā piemēro pienākumu par iepriekšēju pārbaudi tiesā vai neatkarīgā administratīvā iestādē, kam ir piešķirtas piespiedu pilnvaras?

Ja uz pirmo jautājumu tiktu sniegta apstiprinoša atbilde un, ņemot vērā zemo sensitivitāti, kāda piemīt lietotāju personas datiem, ieskaitot viņu kontaktinformāciju, vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) 1 , to lasot kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tai ir pretrunā valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēta datu, kas atbilst lietotāju IP adresei, ievākšana, ko veic administratīva iestāde, bez iepriekšējas tiesas vai neatkarīgas administratīvās iestādes, kam ir piešķirtas piespiedu pilnvaras, pārbaudes?

Apstiprinošas atbildes uz otro jautājumu gadījumā un, ņemot vērā zemo sensitivitāti, kāda piemīt lietotāju personas datiem, apstākli, ka ievākt var vienīgi šāda veida datus un vienīgi nolūkā novērst valsts tiesiskajā regulējumā precīzi, limitējoši un ierobežojoši definētu pienākumu pārkāpumus, un apstākli, ka sistemātiska tiesas vai neatkarīgas administratīvās iestādes ar piespiedu pilnvarām pārbaude par piekļuvi katra lietotāja datiem apdraudētu sabiedriskā pakalpojuma uzdevumu, kas ir uzticēts administratīvajai iestādei, kura pati ir neatkarīga un kura veic šo datu ievākšanu, vai direktīvai ir pretrunā tas, ka šādu pārbaudi veic saskaņā ar tādu piemērotu kārtību kā automatizēta pārbaude, kas attiecīgajā gadījumā notiek tāda iestādes iekšējā dienesta uzraudzībā, kas atbilst neatkarības un objektivitātes garantijām attiecībā uz amatpersonām, kuras veic šo informācijas ievākšanu?

____________

1 OV 2002, L 201, 37. lpp.