Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 30 juli 2021 – La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network mot Premier ministre, Ministère de la Culture

(Mål C-470/21)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network

Motpart: Premier ministre, Ministère de la Culture

Tolkningsfrågor

Ingår de uppgifter om den fysiska identitet som är knuten till en ip-adress bland de trafik- och lokaliseringsuppgifter som i princip är underkastade förhandskontroll av en domstol eller en oberoende myndighet vars avgöranden har bindande verkan?

Om fråga 1 besvaras jakande, och med beaktande av att uppgifter om användarnas fysiska identitet, inklusive deras kontaktuppgifter, är föga känsliga, ska direktivet av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation1 , jämfört med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att det utgör hinder för en nationell lagstiftning som föreskriver att en myndighet ska samla in uppgifterna om användarnas ip-adress, utan någon förhandskontroll av en domstol eller av ett oberoende förvaltningsorgan, vars avgöranden har bindande verkan?

Om fråga 2 besvaras jakande, och med beaktande av att uppgifterna om den fysiska identiteten är föga känsliga, att dessa uppgifter endast får samlas in i syfte att förebygga underlåtenhet att uppfylla skyldigheter som i nationell rätt blivit definierat på ett precist, uttömmande och restriktivt sätt, och att en systematisk kontroll av åtkomsten till respektive användares uppgifter som utförs av en domstol eller ett utomstående förvaltningsorgan, vars avgöranden har bindande verkan, skulle kunna äventyra fullgörandet av det allmännyttiga uppdrag som anförtrotts den oberoende myndighet som samlar in uppgifterna, utgör direktivet hinder för att denna kontroll utförs på ett anpassat sätt, såsom genom automatiserad kontroll, vilken, i förekommande fall, sker under överinseende av en intern avdelning inom förvaltningsorganet som uppfyller krav på oavhängighet och opartiskhet i förhållande till de tjänstemän som ansvarar för insamlingen?

____________

1 EUT L 201, 2002, s. 37.