Language of document : ECLI:EU:F:2011:96

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

28 päivänä kesäkuuta 2011

Asia F‑128/10

Aurora Mora Carrasco ym.

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Virkamiehet – Toimielinten välinen siirto sellaisen ylennyskierroksen kuluessa, jonka aikana virkamies olisi ylennetty alkuperäisessä toimielimessään – Siirretyn virkamiehen ylentämisestä päättämiseen toimivaltainen toimielin

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Aurora Mora Carrasco, Carmen Serrano Jimenez ja Niklas Görlitz vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan parlamentin päätöksen, jolla heidät jätettiin ylentämättä palkkaluokkiin AST 8, AST 5 ja AD 7 vuoden 2009 ylennyskierroksella.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Ylennys – Ansioiden vertailu – Toimielinten välinen siirto ylennyskierroksen kuluessa – Alkuperäisen toimielimen toimivalta päättää ylentämisestä

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla)

Silloin, kun virkamies on ylennyskelpoinen sinä vuotena, jona hänet on siirretty, alkuperäisen toimielimen nimittävä viranomainen on henkilöstösääntöjen 45 artiklan vaatimusten mukaisesti se nimittävä viranomainen, joka on toimivaltainen päättämään hänen ylentämisestään.

Henkilöstösääntöjen 45 artiklassa täsmennetään, että ylennyksen on perustuttava ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden vertailuun ja että ansioita verratessaan nimittävä viranomainen ottaa erityisesti huomioon virkamiehistä tehdyt arvioinnit.

Päättäessään, onko virkamies ylennettävä taannehtivasti 1.1. vuodesta N lukien (ja vielä yleisemmin vuoden N aikana), nimittävä viranomainen voi kuitenkin käytännössä vertailla ainoastaan virkamiesten aiempia ansioita etenkin vuodelta N‑1 (ja näiden virkamiesten työsuoritusten arviointia vuoden N‑1 ja aiempien vuosien aikana koskevien kertomusten valossa). Tässä yhteydessä on nimittäin tarpeen vertailla siirrettyjen virkamiesten ansioita virkamiesten, jotka olivat vielä heidän kollegoitaan heidän siirtoaan edeltävänä vuotena, ansioihin, ja ainoastaan alkuperäinen toimielin voi suorittaa tämän arvioinnin pätevästi.

(ks. 34, 35 ja 39 kohta)