Language of document : ECLI:EU:F:2011:96

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2011. gada 28. jūnijā

Lieta F‑128/10

Aurora Mora Carrasco un citi

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Ierēdņi – Starpiestāžu pārcelšana paaugstināšanas amatā ietvaros, kuras laikā ierēdnis ir ticis paaugstināts amatā sākotnējā iestādē – Iestāde, kas ir kompetenta lemt par pārceltā ierēdņa paaugstināšanu amatā

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Mora Carrasco un Serrano Jimenez k‑dzes un Görlitz k‑gs prasa atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu nepaaugstināt viņus amatā attiecīgi AST 8, AST 5 un AD 7 pakāpēs 2009. gada amatā paaugstināšanas procedūras ietvaros

Nolēmums      Prasību noraidīt. Parlaments sedz savus, kā arī atlīdzina prasītāju tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Starpiestāžu pārcelšana paaugstināšanas amatā ietvaros – Sākotnējās iestādes kompetence lemt par paaugstināšanu

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. pantā paredzētajām prasībām, ja ierēdnim ir tiesības tikt paaugstinātam amatā tajā gadā, kad viņš tiek pārcelts uz citu iestādi, iecēlējinstitūcija, kura ir kompetenta lemt par viņa paaugstināšanu amatā, ir sākotnējā iestāde.

Civildienesta noteikumu 45. pantā ir precizēts, ka paaugstināšana amatā notiek pēc tam, kad ir veikts ierēdņu, kuriem ir tiesības tikt paaugstinātiem, nopelnu salīdzinošs izvērtējums, un ka, veicot nopelnu salīdzinošu izvērtēšanu, iecēlējinstitūcija it īpaši ņem vērā ziņojumus par attiecīgajiem ierēdņiem.

Lai nolemtu, vai ierēdnis ir jāpaaugstina ar atpakaļejošu spēku, sākot no N gada 1. janvāra (vai, vispārīgāk runājot, pat N gada laikā), iecēlējinstitūcija faktiski var salīdzināt tikai ierēdņa agrākos nopelnus, tostarp N‑1 gadā iegūtos nopelnus (un ņemot vērā šo ierēdņu izpildījuma novērtējuma ziņojumus par N‑1 un iepriekšējiem gadiem). Šajā sakarā ir jāsalīdzina pārcelto ierēdņu nopelni ar to ierēdņu nopelniem, kuri bijuši viņu kolēģi vēl iepriekšējā gadā pirms viņu pārcelšanas, bet šo vērtējumu ir tiesīga veikt tikai sākotnējā iestāde.

(skat. 34., 35. un 39. punktu)