Language of document : ECLI:EU:F:2011:123

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

19. července 2011

Věc F-127/10

Eberhard Bömcke

v.

Evropská investiční banka

„Vedlejší účastenství – Nepřípustnost sporu v hlavním řízení – Procesní způsobilost – Předmět vedlejšího účastenství – Právní zájem na vedlejším účastenství – Volby uspořádané v důsledku odvolání zástupce zaměstnanců“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU a článku 41 pracovního řádu zaměstnanců Evropské investiční banky, kterou se E. Bömcke domáhá zrušení aktu, v němž volební komise dne 8. prosince 2010 konstatovala zvolení nového zástupce zaměstnanců v důsledku jeho odvolání.

Rozhodnutí:      Návrh Výboru zástupců zaměstnanců Evropské investiční banky (EIB) na vstup do řízení jako vedlejší účastnice se zamítá. Jean-Pierru Bodsonovi, Evangelosu Kourgiasovi, Manuelu Sutilovi a Patricku Vanhoudtovi je povoleno vedlejší účastenství ve věci F‑105/10, Bömcke v. EIB, na podporu návrhových žádání EIB. Žádostem E. Bömckeho a EIB o důvěrné zacházení s některými písemnostmi nebo částmi písemností ve spise se prozatímně vyhovuje. Vedoucí soudní kanceláře zašle účastníkům řízení, jimž byl povolen vstup do řízení jako vedlejším účastníkům, nedůvěrnou verzi každé procesní písemnosti doručené účastníkům řízení. Účastníkům řízení, jimž byl povolen vstup do řízení jako vedlejším účastníkům, bude stanovena lhůta k předložení případných námitek proti žádosti o důvěrné zacházení. O opodstatněnosti této žádosti bude rozhodnuto později. Účastníkům řízení, jimž byl povolen vstup do řízení jako vedlejším účastníkům, bude stanovena lhůta k předložení spisu vedlejšího účastníka, aniž je tím dotčena možnost jej případně následně doplnit v návaznosti na rozhodnutí o opodstatněnosti žádosti o důvěrné zacházení. Výbor zástupců zaměstnanců EIB ponese vlastní náklady řízení. O nákladech řízení vynaložených žalobcem bude rozhodnuto později.

Shrnutí

1.      Řízení – Vedlejší účastenství – Účinky nepřípustnosti žaloby v hlavním řízení

2.      Řízení – Vedlejší účastenství – Zúčastněné osoby – Výbor zástupců zaměstnanců Evropské investiční banky – Nedostatek procesní způsobilosti – Nepřípustnost

3.      Řízení – Vedlejší účastenství – Podmínky přípustnosti – Bezprostřední a trvající zájem – Spor týkající se voleb zástupců zaměstnanců orgánu – Způsobilost volit

1.      Řešení, podle kterého lze návrh na vstup do řízení jako vedlejší účastník odmítnout v případě, kdy má žaloba v hlavním řízení takovou povahu, že musí být prohlášena za nepřípustnou, aniž by došlo na přezkum ve věci samé, vychází z předpokladu, že žaloba v hlavním řízení je zjevně nepřípustná.

(viz bod 6)

2.      Třetí osobě lze povolit vstup do řízení jako vedlejšímu účastníkovi pouze tehdy, pokud má procesní způsobilost. Jiným než fyzickým osobám, jako je tomu v případě Výboru zástupců zaměstnanců Evropské investiční banky, přiznává judikatura procesní způsobilost, pokud mají buď právní subjektivitu podle práva použitelného na jejich zřízení, nebo přinejmenším vykazují znaky, které tvoří základ právní subjektivity, tedy zejména jsou-li – byť v omezené míře – samostatné a odpovědné.

I když právní úprava použitelná na Evropskou investiční banku uznává existenci Výboru zástupců zaměstnanců, z téže právní úpravy vyplývá, že uvedený Výbor plní úkoly, které v orgánech, na něž se vztahuje služební řád úředníků, přísluší výboru zaměstnanců. Výbor zaměstnanců orgánu je však orgánem vnitřní povahy, a nemá tedy procesní způsobilost. Vzhledem k tomu, že žádné ustanovení použitelné na Výbor zástupců zaměstnanců neodůvodňuje, aby bylo v jeho případě rozhodnuto jinak, je třeba mít za to, že uvedený výbor nemá procesní způsobilost.

(viz body 10 až 12)

3.      Pokud jde o orgány zastupující zaměstnance orgánu, každý volič má bezprostřední a trvající zájem na tom, aby se volby konaly za podmínek a na základě volebního systému, jenž je v souladu s ustanoveními služebního řádu, jimž podléhá volební postup v dané oblasti; tento zájem nutně zahrnuje zájem na tom, aby bylo dodrženo funkční období volených zástupců, a to tím spíše, že ukončení funkčního období zástupce zaměstnanců má v zásadě za následek uspořádání voleb. Ve sporech týkajících se odvolání zástupce zaměstnanců tak zaměstnanec ze své způsobilosti volit odvozuje zájem na podání žaloby, který je dostatečný k odůvodnění přípustnosti žaloby nebo vedlejšího účastenství. K prokázání, že zúčastněná osoba nejedná pouze v zájmu zákona nebo orgánu, postačuje její samotná způsobilost volit.

(viz body 19 a 20)